►การเผยแพร่ข้อมูลการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

               การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและหนัาที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ เรื่องการใช้วัตถุอันตรายไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต เพื่อสร้างการรับรู้สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ เกษตรกร และผู้ขายวัตถุอันตรายแก่ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำไปขยายผลให้องค์ความรู้แก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

               ๑. คู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่
               ๒. วิธีการใช้สารกำจัดแมลงคลอร์ไพริฟอสอย่างปลอดภัยและถูกวิธี
               ๓. วิธิพ่นสารกำจัดวัชพืช พาราควอตและไกลโฟเซต

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู