►โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและสร้างความปรองดองกับประชาชน (ครั้งที่ 2/2562)

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 


            เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลบางปู ได้จัดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจและสร้างความปรองดองกับประชาชน (ครั้งที่ 2/2562) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางปู โดยนางพริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู กล่าวเปิดโครงการและชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
            ทั้งนี้ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินโครงการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีผู้ลงนามร่วมกัน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโครงการลูกพระดาบสสมุทรปราการตามพระราชดำริ/ ผู้อำนวยการกองสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก/ เกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ/ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ/ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร/ ประธานศูนย์เศรษฐกิจการเกษตรพอเพียง อำเภอเมืองสมุทรปราการ/ ผู้จัดการทั่วไปสวนนงนุชพัทยา/ ประธานคณะกรรมการกลุ่มผู้นำสตรี และประธานกรรมการชุมชน (ตัวแทนกลุ่มชุมชนและกลุ่มหมู่บ้าน 52 กลุ่ม) ในเขตเทศบาลตำบลบางปู ภายหลังพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เสร็จสิ้น ได้ชี้แจง/ตอบข้อซักถาม ในการลงพื้นที่จัดทำแผนชุมชน/ และสร้างความเข้าใจในเรื่องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู