พันธกิจของเทศบาลตำบลบางปู

ข้อมูลเทศบาล

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

พันธกิจของเทศบาลตำบลบางปู

1.พัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมในทุกด้าน

2. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมทั้งจัดหาระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอต่อความต้องการ

ของประชาชน

3.พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

4.ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและใช้ทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

5.บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาขน

6.จัดให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และภูมิสถาปัตย์

7.ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

8.กำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย

9.ดูแลผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง

10.ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-