►การเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และไข้หวัดใหญ่ ปี 2562

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

กระทรวงมหาดไทย ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และไข้หวัดใหญ่ ปี 2562
โดยแจ้งข้อมูลสถานการณ์โรคทั้ง 2 โรค สรุปได้ดังนี้

1.โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2562 พบผู้ป่วยสะสม จำนวน 3,968 ราย โดยผู้ป่วยเดือนมกราคมสูงกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ถึงร้อยละ 50 คาดการณ์ว่าในปี 2562 มีโอกาสที่จะมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกต่อเนื่องและมีผู้ป่วยมากกว่าปี 2561 ซึ่งอาจจะพบผู้ป่วยทั้งปี 2562 ประมาณ 94,000 – 95,000 ราย รวมทั้งจากการสำรวจลูกน้ำยุงลาย พบว่าในชุมชน โรงเรียน ศาสนสถาน และโรงพยาบาลยังมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายยังสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

2.โรคไข้หวัดใหญ่ ในปี 2561 มีรายงานผู้ป่วย จำนวน 181,949 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 278.10 ต่อประชากรแสนคน มีผู้เสียชีวิต จำนวน 31 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.05 ต่อประชากรแสนคน โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงมีครรภ์ ผู้มีโรคประจำตัว ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ได้รับยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ Oseltamivir เฉลี่ยเกิน 48 ชั่วโมงหลังป่วย ซึ่งในขณะนี้จำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มสูงขึ้นโดยพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในหลายพื้นที่ที่มีคนจำนวนมากมารวมตัวกัน และคาดว่ายังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง

ในการนี้ เพื่อให้เตรียมความพร้อมสำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลตำบลบางปู ขอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เอกสารคำแนะนำสำหรับกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มากเพื่อป้องกันการเผยแพร่กระจายโรคไข้เลือดออก และโรคไข้หวัดใหญ่ ให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางปูทราบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวต่อไปกองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู