►ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

               ด้วยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข แจ้งเรื่องประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เกี่ยวกับตำรับยาแผนไทยส่วนบุคคลหรือตำราการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ตามมาตรา ๒๐ และในมาตรา ๒๔
               ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้กับประชาชนในเขตเทศบาลฯ ทราบ หากบุคคลใดเห็นว่าตนมีสิทธิจดทะเบียนในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ให้ยืนคำคัดค้านต่อนายทะเบียนกลาง พร้อมทั้งแสดงหลักฐาน ณ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศโฆษณา
               ทั้งนี้การขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เกี่ยวกับตำรายาแผนไทยส่วนบุคคลหรือตำราการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคลดังกล่าวประกอบด้วย ตำรับยาหม้อน้อย (ยาบำรุงน้ำนม) ตำรับยาเกี่ยวเลือด ตำรับยาประสะน้ำนม ตำรับยารักษาอาการปวดฟัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู