►ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

               ด้วยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข แจ้งเรื่องประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เกี่ยวกับตำรับยาแผนไทยส่วนบุคคลหรือตำราการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ตามมาตรา ๒๐ และในมาตรา ๒๔
               ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้กับประชาชนในเขตเทศบาลฯ ทราบ หากบุคคลใดเห็นว่าตนมีสิทธิจดทะเบียนในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ให้ยืนคำคัดค้านต่อนายทะเบียนกลาง พร้อมทั้งแสดงหลักฐาน ณ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศโฆษณา
               ทั้งนี้การขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เกี่ยวกับตำรายาแผนไทยส่วนบุคคลหรือตำราการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคลดังกล่าวประกอบด้วย ตำรับยาหม้อน้อย (ยาบำรุงน้ำนม) ตำรับยาเกี่ยวเลือด ตำรับยาประสะน้ำนม ตำรับยารักษาอาการปวดฟัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู