►การปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 


              ด้วยจังหวัดสมุทรปราการแจ้งว่า ตามที่กรมการปกครอง ได้ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการขายทอดตลาดและค้าของเก่า และกำชับให้จังหวัดแจ้งผู้ประกอบอาชีพขายทอดตลาดและค้าของเก่าในพื้นที่ยื่นคำร้องขอต่ออายุ ใบอนุญาต ประจำปี ๒๕๖๑ ให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
              เนื่องจากใบอนุญาตให้ชายทอดตลาดและค้าของเก่า ประจำปี ๒๕๖๑ จะสิ้นอายุในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตให้ขายทอดตลาดและค้าของเก่าประจำปี ๒๕๖๒ ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุเก้าสิบวัน ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังนี้
              ๑. ประชาสัมพันธ๋ให้ผู้ประกอบอาชีพขายทอดตลาดและค้าของเก่าในพื้นที่ยื่นคำร้องขอต่อายุใบอนุญาต ประจำปี ๒๕๖๒ ได้ตั้งแต่ห้วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ หากยื่นภายหลังจากนี้ ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายก่อนออกคำร้องขอต่อใบอนุญาต รวมทั้งแจ้งให้ผู้ประกอบอาชีพขายทอดตลาดและค้าของเก่าที่ยังมิได้รับใบอนุญาตดำเนินการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย
              ๒. ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน "Dopa Plus" ให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ เพื่อให้ข้อมูลบริการประชาชนเบื้องต้นเกี่ยวกับการขออนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่ารวมทั้งงานทะเบียนและงานอนุญาตอื่น ๆ ของกรมการปกครอง ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนระยะเวลาการให้บริการและเอกสารหลักฐานที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการยื่นขอรับบริการ โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Play Store (สำหรับระบบปฏิบัติการ Android) และ App Store (สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS)
              จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู