►การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

                 ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้กำหนดแนวทางการพิจารณาเพื่อดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้ง ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๖/๒๕๖๑ เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
                 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ ขอเรียนว่า เพื่อให้การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นไปอย่างทั่วถึง จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศเรื่อง การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งดังกล่าว ให้พรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดได้รับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้
                 ๑. ข้อร้องเรียนหรือการแสงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ทำเป็นหนังสือระบุชื่อพรรคการเมือง หรือกรณีเป็นประชาชนต้องระบุ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมเหตุผลประกอบ กรณีประสงค์เสนอรูปแบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ ให้ผู้ร้องเรียนจัดทำรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งให้เป็นไปตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบร่างรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๖๑
                 ๒. ระยะเวลาในการยื่นข้อร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นดังกล่าวตามข้อ ๑ ให้ยื่นที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา รายละเอียดปรากฎตามประกาศฯ ที่ส่งมาพร้อมนี้

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู