►โครงการสร้างพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

              เทศบาลตำบลบางปูนำโดยท่านธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรี ได้นำคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เดินทางศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในเรื่องการปลูกผัก การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การกำจัดขยะภายในครัวเรือน การปั้นกระถาง ภูมิปัญญาชาวบ้าน การทำสลัดโรล เพื่อสุขภาพ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการตกแต่งสวนในรูปแบบต่าง ๆ ณ สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี ( วันที่ ๓๑ ส.ค. , ๗ , ๑๙ , ๒๑ ก.ย. ๖๑) ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ได้นำความรู้หรือประสบการณ์ที่ได้รับนำกลับมาใช้เป็นแนวทางเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือในทุกภาคส่วนของชุมชน เกิดจิตสำนึกในการพัฒนาและสร้างรายได้ให้เกิดความเข้มแข็งแก่ชุมชน นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตต่อไปกองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู