►โครงการสร้างเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

               เทศบาลตำบลบางปูนำโดยท่านธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรี ได้นำผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ กว่า ๒,๐๐๐ คน เดินทาง ศึกษาดูงานเรื่องราวเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตร ๑ เกี่ยวกับ เกษตรทฤษฏีใหม่ การทำน้ำมันไบโอดีเซล และฝนหลวง ผ่านการนำเสนอในรูปแบบวีดีทัศน์ระบบ ๓D สร้างความสนุกสนานพร้อมเนื้อหาสาระ ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ จังหวัดปทุมธานี (ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๑) เป็นที่ประทับใจของบรรดาผู้สูงอายุที่ร่วมเดินทางมาในครั้งนี้ เทศบาลตำบลบางปูมีความประสงค์ที่จะส่งมอบความสุขและรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ โดยเฉพาะผู้สูงวัยได้มีโอกาสเดินทางศึกษาเรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์อันล้ำค่าเพื่อส่งต่อองค์ความรู้ที่ดีให้กับคนรุ่นหลังต่อไปในอนาคต

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู