►โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล (การประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop)

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

              นายธีรพล ชุนเจริญ  นายกเทศมนตรีตำบลบางปู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล (การประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop) เพื่อพัฒนาบุคลากรในการดูแลต้นไม้อย่างถูกวิธีและสร้างแผนการดำเนินงานเชิงรุก ในการป้องกันและฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวให้ประชาชนผู้อาศัยและธรรมชาติสามารถอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข เป็นการสร้างความตระหนักและพัฒนาองค์ความรู้สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการบำรุง ดูแลรักษาตัดตกแต่งต้นไม้ในพื้นที่อย่างถูกวิธีและมีมาตรฐาน โดยจัดให้มีการอบรมภาคทฤษฎีและจัดให้มีการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อการดูแลต้นไม้ที่มีให้คงอยู่มีสุขภาพแข็งแรง สร้างพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๕ เทศบาลตำบลบางปู และพื้นที่ปฏิบัติงานในเขตเทศบาลตำบลบางปู


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู