►โครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และ การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

              นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยเชิญนายแพทย์บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ มาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการพิชิตโรคร้ายโดยไม่ใช้ยาให้แก่ผู้ร่วมประชุม ได้แก่ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรี อสม. ผู้แทนจากภาครัฐ/ภาคเอกชน รวมทั้งพนักงานเทศบาล กว่า ๖๐๐ ชีวิต นอกจากนั้น ยังมีการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลและได้ทำการคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลชุดใหม่แทนชุดเดิมที่ได้หมดวาระ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ ศูนย์ประชุม Sea Complex เทศบาลตำบลบางปูแห่งใหม่กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู