►ประกาศ การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน ครั้งที่ 1/2561

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 


ด้วยเทศบาลตำบลบางปู  จะดำเนินการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548    และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 โดยดำเนินการภายใต้หลักประชารัฐ ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมแก้ไขปัญหาสำหรับ   การพัฒนาท้องถิ่น และร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 โดยมีกำหนดการประชุมใน  วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางปู ชั้น 5 

จึงขอเชิญประชาชนชาวบางปู เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน  เพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางปู ชั้น 5 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศรายชื่อสัดส่วนระดับชุมชน  (ดังรายละเอียดท้ายประกาศด้านล่างนี้)

ด้วยเทศบาลตำบลบางปู  จะดำเนินการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548    และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)       เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 โดยดำเนินการภายใต้หลักประชารัฐ ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมแก้ไขปัญหาสำหรับ       การพัฒนาท้องถิ่น และร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 โดยมีกำหนดการประชุมใน  วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น.                ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางปู ชั้น 5   

                        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


 
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู