เทศบาลตำบลบางปู

►สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามคลองศาลาแดงกลางบริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลท้ายบ้าน

ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

( สำเนา )
ประกาศ เทศบาลตำบลบางปู
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามคลองศาลาแดงกลางบริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลท้ายบ้าน

              เทศบาลตำบลบางปูมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามคลองศาลาแดงกลางบริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลท้ายบ้าน ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดพันบาทถ้วน)
              ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
              ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๘๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท
              ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
              ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
              ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลบางปู ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
              ๕.  บุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่ Website ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (โดยแนบแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP มาในวันยื่นซอง)
              กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู  พร้อมรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ เทศบาลจะถือว่าได้ทราบและเข้าใจรายละเอียดดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคในการทำงานจะนำมาเป็นข้ออ้างมิได้                 
              กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู หรือยื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  ภายในกำหนดวันและเวลาดังกล่าว โดยเทศบาลจะถือวันและเวลาที่เทศบาลลงรับ จากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง  ทั้งนี้ผู้ยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ จะต้องจ่าหน้าซองถึง “ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ตามเอกสาร  สอบราคาเลขที่  ๒๓/๒๕๖๐ สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู เลขที่ ๓๐๐ หมู่ที่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๘๐” และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
              ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๑๐๐.- บาท   ได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู เลขที่ ๓๐๐ หมู่ที่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๘๐ ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๗๐๙-๑๐๑๗-๒๐ ต่อ ๓๐๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายธีรพล ชุนเจริญ)
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ
1 การประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู