เทศบาลตำบลบางปู

ลักษณะทางด้านสังคม

ข้อมูลเทศบาล

User Rating: / 3
แย่ดีที่สุด 

เทศบาลตำบลบางปู  มีสภาพทางสังคมเป็นย่านชุมชนเมืองมีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก  มีการขยายตัวทางด้านธุรกิจต่าง ๆ  เช่น  โรงงาน  ร้านอาหาร  รวมถึงสถานประกอบการอื่น ๆ  ตลอดจนมีการเพิ่มขึ้นของประชากรในลักษณะของประชากรแฝงจำนวนมาก  เพราะเป็นเขตอุตสาหกรรม

ศาสนา

ประชาชนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีวัดทั้งสิ้น  11  วัด  และ   มีประชาชนนับถือศาสนาอิสลาม  มีมัสยิด 1  แห่ง  และศาสนาคริสต์บางส่วน


ตำบล

ชื่อวัด

หมู่บ้าน

มัสยิด

โบสถ์-คริสต์

ท้ายบ้าน

วัดอโศการาม

วัดราษฎร์โพธิ์ทอง

วัดทองคง

2

5

7


--

ท้ายบ้านใหม่

วัดโสธรนิมิต

วัดพุทธภาวนาราม

3

3

ยามีอุ้ลมุมีมีน

-

บางปู

วัดราษฎร์บำรุง(ตาเจี่ย)

วัดแสงธรรมบุราราม

วัดศรีจันทร์ทราราม

1

3

4


--


บางปูใหม่

วัด  12  ธันวาราม

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์

วัดตำหรุ

1

2

4


--

แหล่งข้อมูล :  กองการศึกษา   พ.ศ. 2564

การศึกษา

สถาบันการศึกษ

สถาบันการศึกษาในเขตเทศบาล มีโรงเรียน  จำนวน  28    แห่ง   แยกได้ดังนี้

ฺสถาบันการศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบางปู
โรงเรียนเทศบาลในสังกัดเทศบาลตำบลบางปู จำนวน 3 แห่ง
           1. โรงเรียนเทศบาล 1 (บางปูใหม่)
           2. โรงเรียนเทศบาล 2 (บางปู)
           3. โรงเรียนเทศบาล 3 (ท้ายบ้านใหม่)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบางปู จำนวน 2 แห่ง
           1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล 3 (ท้ายบ้านใหม่)
           2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปู

สถานศึกษาในเขตเทศบาล สังกัดกระทรวงแรงงาน จำนวน 1 แห่ง
           1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์

สถาบันศึกษาระดับประถมศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จำนวน 9 แห่ง
           1. โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง
           2. โรงเรียนคลองแสนสุข
           3. โรงเรียนบ้านคลองหลวง
           4. โรงเรียนคลองเสาธง
           5. โรงเรียนคลองบางปู
           6. โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง
           7. โรงเรียนพิบูลประชาบาล
           8. โรงเรียนวัดตำหรุมิตรภาพที่ 65
           9. โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)

สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 6 จำนวน 3 แห่ง
           1. โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
           2. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
           3. โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จำนวน 1 แห่ง
           1. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

สถานศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปรากร เขต 1 จำนวน 9 แห่ง
           ระดับอนุบาลศึกษา จำนวน 2 แห่ง
           1. โรงเรียนอนุบาลไทรงาม
           2. โรงเรียนอนุบาลเคหะบ้านใหม่

           ระดับประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง
           1. โรงเรียนเสงี่ยมพิทยา
           2. โรงเรียนอุ่นอารีวิทยา
           3. โรงเรียนทอรัก
           4. โรงเรียนดิษลี
           5. โรงเรียนศึกษาสวรรค์

           ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
           1. โรงเรียนปราณีนวบุตร

           ระดับอาชีวศึกษา จำนวน 1 แห่ง
           1. โรงเรียนชำนิเทคโนโลยี

แหล่งข้อมูล :  กองการศึกษา  เดือน  มีนาคม 2564

 การสาธารณสุข

จากการที่พื้นที่เทศบาลมีการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว  ทำให้มีผลกระทบต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ  สภาพแวดล้อม  และประชากร  โดยเฉพาะทำให้สภาวะสุขภาพอนามัยของประชากรเปลี่ยนไป  แม้ว่าจะมีการขยายการบริการสาธารณสุขภายในพื้นที่เขต  เทศบาล  ซึ่งมีทั้งสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนหลายแห่ง  แต่เนื่องจากความต้องการใช้บริการของประชากรมีมาก  เพราะมีแรงงานที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการต่าง ๆ  เป็นจำนวนมากที่ต้องการตรวจรักษาสุขภาพอนามัยอยู่เสมอ  ในปัจจุบันการให้บริการด้านสาธารณสุขนับว่ายังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

สถานีอนามัย

เทศบาลตำบลบางปู มีศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง
มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 5 แห่ง ได้แก่

 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปู
 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปูใหม่
 3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายบ้าน
 4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายบ้านใหม่
 5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพพุทธรักษา

เทศบาลตำบลบางปูได้อุดหนุนเครื่องเวชภัณฑ์และยาชนิดต่าง ๆ  ให้แก่สถานีอนามัยเหล่านี้เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน  นอกจากนี้ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางปูยังมีสถานบริการอีก  2  แห่ง  คือ

 1. สวางคนิวาส  ซึ่งเป็นสถานพยาบาลของสภากาชาดไทย  เป็นที่พักฟื้นของคนชราหรือ ผู้ฟื้นจากอาการเจ็บป่วย  และมีแพทย์ให้การรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไป
 2. สถานพักฟื้นกองพลาธิการทหารบก  (สถานที่ตากอากาศบางปู)

โรงพยาบาลเอกชน

เทศบาลตำบลบางปูมีบริการของโรงพยาบาลเอกชนอีก  จำนวน  2  แห่ง  ดังนี้

1.  โรงพยาบาลศิครินทร์ ตั้งอยู่เลขที่ 999/23-29 ถนนสุขุมวิทสายเก่า ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

2.  โรงพยาบาลเมืองสมุทร  สาขาบางปู ตั้งอยู่เลขที่ 1-1/1 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

การสังคมสงเคราะห์

เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ประชากรในด้านต่าง ๆ  มีมูลนิธิ  จำนวน  4  แห่ง  คือ

 1. มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์  เป็นสถานสงเคราะห์คนพิการ  หมู่ที่  2  ตำบลท้ายบ้าน
 2. มูลนิธิวัยวัฒนานิวาส  เป็นสถานสงเคราะห์คนชรา  หมู่ที่  7  ตำบลท้ายบ้าน
 3. มูลนิธิเด็กโสสะ  เป็นสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า  หมู่ที่  2  ตำบลบางปูใหม่
 4. มูลนิธิธรรมกตัญญู  เป็นมูลนิธิเพื่อการศาสนาของสมาคมไต้หวัน  หมู่ที่  7  ตำบลบางปูใหม่

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-