เทศบาลตำบลบางปู

ลักษณะทางด้านสังคม

ข้อมูลเทศบาล

User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 

เทศบาลตำบลบางปู  มีสภาพทางสังคมเป็นย่านชุมชนเมืองมีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก  มีการขยายตัวทางด้านธุรกิจต่าง ๆ  เช่น  โรงงาน  ร้านอาหาร  รวมถึงสถานประกอบการอื่น ๆ  ตลอดจนมีการเพิ่มขึ้นของประชากรในลักษณะของประชากรแฝงจำนวนมาก  เพราะเป็นเขตอุตสาหกรรม

ศาสนา

ประชาชนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีวัดทั้งสิ้น  11  วัด  และ   มีประชาชนนับถือศาสนาอิสลาม  มีมัสยิด 1  แห่ง  และศาสนาคริสต์บางส่วน


ตำบล

ชื่อวัด

หมู่บ้าน

มัสยิด

โบสถ์-คริสต์

ท้ายบ้าน

วัดอโศการาม

วัดราษฎร์โพธิ์ทอง

วัดทองคง

2

5

7


--

ท้ายบ้านใหม่

วัดโสธรนิมิต

วัดพุทธภาวนาราม

3

3

ยามีอุ้ลมุมีมีน

-

บางปู

วัดราษฎร์บำรุง(ตาเจี่ย)

วัดแสงธรรมบุราราม

วัดศรีจันทร์ทราราม

1

3

4


--


บางปูใหม่

วัด  12  ธันวาราม

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์

วัดตำหรุ

1

2

4


--

แหล่งข้อมูล :  กองการศึกษา   พ.ศ. 2549

การศึกษา

เทศบาลตำบลบางปูมีสถานศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบ  โดยการศึกษาในระบบโรงเรียนมีทั้งสิ้น  23  โรงเรียน  ส่วนการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีทั้งการสอนด้านวิชาชีพ และการศึกษาผู้ใหญ่  ทั้งนี้การให้บริการด้านการศึกษาในปัจจุบันนับว่ามีเพียงพอ นอกจากนั้นในระดับอาชีวศึกษา  ปัจจุบันมีโรงเรียนชำนิเทคโนโลยี  และโรงเรียนเทคนิคสมุทรปราการ  เปิดสอนทั้งในสาขาช่างอุตสาหกรรม  ช่างไฟฟ้า  อิเล็คทรอนิค  และสาขาการบริหารธุรกิจ  การโรงแรม เป็นต้น ทั้งนี้นับได้ว่าการศึกษาในสถาบันเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาเทศบาลในอนาคตได้เป็นอย่างดี โดยนอกจากจะรองรับการศึกษาพื้นฐานและวิชาชีพแล้ว  ยังสอดคล้องกับการพัฒนาด้านการค้า/การบริการที่จะเกิดขึ้นในท้องถิ่นต่อไป

 สถาบันการศึกษ

สถาบันการศึกษาในเขตเทศบาล มีโรงเรียน  จำนวน  24    แห่ง   แยกได้ดังนี้

 1.   โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา
 2.   โรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ         13           แห่ง
 3.   โรงเรียนสังกัดอื่น ๆ (สช.)                                         9           แห่ง
 4.   โรงเรียนสังกัดเทศบาล                                             3           แห่ง
 5.   โรงเรียนสังกัดอาชีวศึกษา                                         2           แห่ง


ลำดับที่
ชื่อโรงเรียน
  นักเรียน
   ครู
   ห้อง
  หมู่ที่
ตำบล


1.

2.

ระดับอาชีวศึกษา  2  แห่ง

โรงเรียนชำนิเทคโนโลยี

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ


674

4,172


24

176


31

151


2

1


ท้ายบ้านใหม่

บางปูใหม่


1.

2.


3.

ระดับมัธยมศึกษา  3  แห่ง

โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบ

วิทยาลัยสมุทรปราการ

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์

ในพระบรมราชูปถัมภ์


1,500

2,560


1,464


53

93


62


39

47


30


4

3


2


ท้ายบ้าน

บางปู


บางปูใหม่


1.

2.

3.

4.

5.

6.

ระดับอนุบาล  6  แห่ง

โรงเรียนอนุบาลทอรัก

โรงเรียนอนุบาลปราณีเนาวบุตร

โรงเรียนอนุบาลเคหะบ้านใหม่

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม

โรงเรียนอนุบาลดิษลี

โรงเรียนเทศบาล  1


289

470

63

64

301

200


34

20

6

6

8

12


16

14

4

3

8

8


2

6

6

5

3

3


ท้ายบ้าน

ท้ายบ้านใหม่

ท้ายบ้านใหม่

ท้ายบ้านใหม่

บางปูใหม่

บางปูใหม่


ลำดับที่


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ชื่อโรงเรียน

อนุบาลถึงประถมศึกษา  12  แห่ง

โรงเรียนบ้านคลองหลวง

โรงเรียนคลองแสนสุข

โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง

โรงเรียนปราณีเนาวบุตร

โรงเรียนเสงี่ยมพิทยานุกูล  12

โรงเรียนอุ่นอารีวิทยา

โรงเรียนคลองบางปู

นักเรียน


1,253

985

475

1,523

338

889

193


ครู


39

33

14

65

15

31

9

ห้อง


35

28

14

43

14

24

8

หมู่


1

4

5

1

1

4

3

ตำบล


ท้ายบ้าน

ท้ายบ้าน

ท้ายบ้าน

ท้ายบ้านใหม่

ท้ายบ้านใหม่

ท้ายบ้านใหม่

บางปู

8.

9.

10.

11.

12.

13

โรงเรียนวัดตำหรุ

โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์

โรงเรียนพิบูลประชาบาล

โรงเรียนคลองเสาธง

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง

โรงเรียนศึกษาสรรค์

1,340

1,189

1,080

203

646

420

50

41

45

9

21

22

34

30

29

8

17

13


4

3

2

5

1

4

บางปูใหม่

บางปูใหม่

บางปูใหม่

บางปูใหม่

บางปูใหม่

บางปูใหม่

แหล่งข้อมูล :  กองการศึกษา  เดือน  พฤษภาคม  (ปีการศึกษา  2549)

 การสาธารณสุข

จากการที่พื้นที่เทศบาลมีการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว  ทำให้มีผลกระทบต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ  สภาพแวดล้อม  และประชากร  โดยเฉพาะทำให้สภาวะสุขภาพอนามัยของประชากรเปลี่ยนไป  แม้ว่าจะมีการขยายการบริการสาธารณสุขภายในพื้นที่เขต  เทศบาล  ซึ่งมีทั้งสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนหลายแห่ง  แต่เนื่องจากความต้องการใช้บริการของประชากรมีมาก  เพราะมีแรงงานที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการต่าง ๆ  เป็นจำนวนมากที่ต้องการตรวจรักษาสุขภาพอนามัยอยู่เสมอ  ในปัจจุบันการให้บริการด้านสาธารณสุขนับว่ายังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

สถานีอนามัย

ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบางปูมีสถานีอนามัยที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงสาธารณสุข  จำนวน  4  แห่ง  คือ

 1. สถานีอนามัยตำบลท้ายบ้าน
 2. สถานีอนามัยตำบลท้ายบ้านใหม่
 3. สถานีอนามัยตำบลบางปู
 4. สถานีอนามัยตำบลบางปูใหม่

เทศบาลตำบลบางปูได้อุดหนุนเครื่องเวชภัณฑ์และยาชนิดต่าง ๆ  ให้แก่สถานีอนามัยเหล่านี้เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน  นอกจากนี้ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางปูยังมีสถานบริการอีก  2  แห่ง  คือ

 1. สวางคนิวาส  ซึ่งเป็นสถานพยาบาลของสภากาชาดไทย  เป็นที่พักฟื้นของคนชราหรือ ผู้ฟื้นจากอาการเจ็บป่วย  และมีแพทย์ให้การรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไป
 2. สถานพักฟื้นกองพลาธิการทหารบก  (สถานที่ตากอากาศบางปู)

โรงพยาบาลเอกชน

เทศบาลตำบลบางปูมีบริการของโรงพยาบาลเอกชนอีก  จำนวน  3  แห่ง  ดังนี้

1.  โรงพยาบาลรัทรินทร์  สาขาบางปู  หมู่ที่  6  กิโลเมตรที่  34  ตำบลบางปูใหม่

2.  โรงพยาบาลเมืองสมุทร  สาขาบางปู  หมู่ที่  6  กิโลเมตรที่  35  ตำบลบางปูใหม่

การสังคมสงเคราะห์

เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ประชากรในด้านต่าง ๆ  มีมูลนิธิ  จำนวน  4  แห่ง  คือ

 1. มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์  เป็นสถานสงเคราะห์คนพิการ  หมู่ที่  2  ตำบลท้ายบ้าน
 2. มูลนิธิวัยวัฒนานิวาส  เป็นสถานสงเคราะห์คนชรา  หมู่ที่  7  ตำบลท้ายบ้าน
 3. มูลนิธิเด็กโสสะ  เป็นสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า  หมู่ที่  2  ตำบลบางปูใหม่
 4. มูลนิธิธรรมกตัญญู  เป็นมูลนิธิเพื่อการศาสนาของสมาคมไต้หวัน  หมู่ที่  7  ตำบลบางปูใหม่

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายเจษฎา แพงแสงไพศาล
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู