เทศบาลตำบลบางปู

กองวิชาการและแผนงาน

User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 

กองวิชาการและแผนงาน 

            มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน  ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ  ซึ่งอาจเป็นนโยบาย แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ  ทั้งนี้  อาจเป็นนโยบาย แผนงานของเทศบาลหรือเมืองพัทยาและโครงการระดับชาติ  ระดับกระทรวง  ระดับกรม  หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

แบ่งหน่วยงานและความรับผิดชอบ  ดังนี้
๑. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
     (๑) งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการประเมินผลตามแผนทุกระดับ
     (๒) งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
     (๓) งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและของการบริการสาธารณูปโภคหลัก
     (๔) งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้-รายจ่าย  ของเทศบาลในอนาคต
     (๕) งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา  การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะยาวและแผนประจำปี
     (๖) งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
     (๗) งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาล  และหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการในเขตเทศบาล  และหน่วยงานใกล้เคียงกับการวางแผนพัฒนา  การปฏิบัติตามแผนและผลงานตามแผน
     (๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. งานวิจัยและประเมินผล  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
     (๑) งานกำหนดนโยบายและรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของภายในเทศบาล
     (๒) งานติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
     (๓) งานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการพิเศษ  และตามนโยบายราชการ
     (๔) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. งานจัดทำงบประมาณ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
     (๑) งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีให้หน่วยงานต่าง ๆ  และดำเนินการ
     (๒) งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ
     (๓) งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ
     (๔) งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลและงบประมาณ  รายจ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี)
     (๕) งานศึกษาหลักฐานรายได้ใหม่  ๆ  ของเทศบาล

๕.งานนิติการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
     (๑) งานเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายต่าง ๆ เทศบัญญัติ กฎระเบียบ หนังสือสั่งการและข้อบังคับต่าง ๆ
     (๒) งานจัดทำนิติกรรมและสัญญา  รวบรวมข้อเท็จจริง  และพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการ
     (๓) งานสอบสวน  ตรวจสอบพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล การอุทธรณ์ร้องทุกข์ การสอบสวนความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
     (๔) รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองสมุทรปราการ
     (๕) ให้คำปรึกษา แนะนำปัญหากฎหมาย และตอบปัญหาชี้แจงต่าง ๆ แก่ประชาชน
     (๖) ดำเนินการทางคดี ไม่ว่าจะเป็นคดีอาญา คดีแพ่งและคดีปกครอง
     (๗) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๖. ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
     (๑) งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล
     (๒) งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน  นโยบายของเทศบาล จังหวัด  และรัฐบาล
     (๓) งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น

     (๔) งานศึกษาวิเคราะห์  วิจัย  วางแผนด้านประชาสัมพันธ์  โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชน  หรือปัญหาขัดข้องต่าง  ๆ  ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหารพิจารณาวางเกณฑ์ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับนโยบายของประเทศ
     (๕) งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ  เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์
     (๖) งานสารนิเทศ
     (๗) งานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
     (๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๗. งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
     (๑) งานสารบรรณ
     (๒) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
     (๓) งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
     (๔) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
     (๕) งานสวัสดิการของกองหรือฝ่าย
     (๖) งานจัดซื้อจัดจ้าง
     (๗) งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของกอง
     (๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย



กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.



ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย








-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-




Facebook ทต.บางปู