เทศบาลตำบลบางปู

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ข้อมูลเทศบาล

User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
นายณัฏฐพร พรหมมาศ
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางนงนาถ คำราพิช
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นางสุนีย์ งามมนตรีลีลา
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการนางสาววรรยา  วุฒิเวชนันท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวเจริญศรี จับกลาง
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการนายอุดมศักดิ์  พรอนุรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายอัศวิน ทองนิรมล
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการนางสาวศิริรัตน์ ทาหงส์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวเพ็ญนภา เสาวรส
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  

            มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน  ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ  ซึ่งอาจเป็นนโยบาย แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ  ทั้งนี้  อาจเป็นนโยบาย แผนงานของเทศบาลหรือเมืองพัทยาและโครงการระดับชาติ  ระดับกระทรวง  ระดับกรม  หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

แบ่งหน่วยงานและความรับผิดชอบ  ดังนี้
๑.  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ มี ๒ งาน ได้แก่
     ๑. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
         (๑) งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการประเมินผลตามแผนทุกระดับ
         (๒) งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
         (๓) งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและของการบริการสาธารณูปโภคหลัก
         (๔) งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้-รายจ่าย  ของเทศบาลในอนาคต
         (๕) งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา  การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะยาวและแผนประจำปี
         (๖) งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
         (๗) งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาล  และหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการในเขตเทศบาล  และหน่วยงานใกล้เคียงกับการวางแผนพัฒนา  การปฏิบัติตามแผนและผลงานตามแผน
         (๘) งานกำหนดนโยบายและรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของภายในเทศบาล
         (๙) งานติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
         (๑๐) งานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการพิเศษ  และตามนโยบายราชการ
         (๑๑) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

     ๒. งานงบประมาณ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
         (๑) งานจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี)
         (๒) งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ
         (๓) งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ
         (๔) การจัดทำการโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

๒. ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
     (๑) งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล
     (๒) งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน  นโยบายของเทศบาล จังหวัด  และรัฐบาล
     (๓) งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น

     (๔) งานศึกษาวิเคราะห์  วิจัย  วางแผนด้านประชาสัมพันธ์  โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชน  หรือปัญหาขัดข้องต่าง  ๆ  ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหารพิจารณาวางเกณฑ์ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับนโยบายของประเทศ
     (๕) งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ  เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์
     (๖) งานสารนิเทศ
     (๗) งานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
     (๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
     (๑) งานสารบรรณ
     (๒) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
     (๓) งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
     (๔) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
     (๕) งานสวัสดิการของกองหรือฝ่าย
     (๖) งานจัดซื้อจัดจ้าง
     (๗) งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของกอง
     (๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-