เทศบาลตำบลบางปู

กองวิชาการและแผนงาน

User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 

กองวิชาการและแผนงาน 

            มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน  ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ  ซึ่งอาจเป็นนโยบาย แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ  ทั้งนี้  อาจเป็นนโยบาย แผนงานของเทศบาลหรือเมืองพัทยาและโครงการระดับชาติ  ระดับกระทรวง  ระดับกรม  หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

แบ่งหน่วยงานและความรับผิดชอบ  ดังนี้
๑. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
     (๑) งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการประเมินผลตามแผนทุกระดับ
     (๒) งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
     (๓) งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและของการบริการสาธารณูปโภคหลัก
     (๔) งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้-รายจ่าย  ของเทศบาลในอนาคต
     (๕) งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา  การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะยาวและแผนประจำปี
     (๖) งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
     (๗) งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาล  และหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการในเขตเทศบาล  และหน่วยงานใกล้เคียงกับการวางแผนพัฒนา  การปฏิบัติตามแผนและผลงานตามแผน
     (๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. งานวิจัยและประเมินผล  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
     (๑) งานกำหนดนโยบายและรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของภายในเทศบาล
     (๒) งานติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
     (๓) งานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการพิเศษ  และตามนโยบายราชการ
     (๔) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. งานจัดทำงบประมาณ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
     (๑) งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีให้หน่วยงานต่าง ๆ  และดำเนินการ
     (๒) งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ
     (๓) งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ
     (๔) งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลและงบประมาณ  รายจ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี)
     (๕) งานศึกษาหลักฐานรายได้ใหม่  ๆ  ของเทศบาล

๕.งานนิติการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
     (๑) งานเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายต่าง ๆ เทศบัญญัติ กฎระเบียบ หนังสือสั่งการและข้อบังคับต่าง ๆ
     (๒) งานจัดทำนิติกรรมและสัญญา  รวบรวมข้อเท็จจริง  และพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการ
     (๓) งานสอบสวน  ตรวจสอบพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล การอุทธรณ์ร้องทุกข์ การสอบสวนความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
     (๔) รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองสมุทรปราการ
     (๕) ให้คำปรึกษา แนะนำปัญหากฎหมาย และตอบปัญหาชี้แจงต่าง ๆ แก่ประชาชน
     (๖) ดำเนินการทางคดี ไม่ว่าจะเป็นคดีอาญา คดีแพ่งและคดีปกครอง
     (๗) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๖. ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
     (๑) งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล
     (๒) งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน  นโยบายของเทศบาล จังหวัด  และรัฐบาล
     (๓) งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น

     (๔) งานศึกษาวิเคราะห์  วิจัย  วางแผนด้านประชาสัมพันธ์  โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชน  หรือปัญหาขัดข้องต่าง  ๆ  ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหารพิจารณาวางเกณฑ์ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับนโยบายของประเทศ
     (๕) งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ  เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์
     (๖) งานสารนิเทศ
     (๗) งานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
     (๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๗. งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
     (๑) งานสารบรรณ
     (๒) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
     (๓) งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
     (๔) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
     (๕) งานสวัสดิการของกองหรือฝ่าย
     (๖) งานจัดซื้อจัดจ้าง
     (๗) งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของกอง
     (๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายกองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู