เทศบาลตำบลบางปู

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

User Rating: / 32
แย่ดีที่สุด 


หมายเลขโทรศัพท์กลาง


02-174-3390-9

ชื่อหน่วยงาน

หมายเลขภายใน
นายกเทศมนตรี
111
หน้าห้องนายกเทศมนตรี 115,116
 
รองนายกเทศมนตรี (รองอดุล)
222
รองนายกเทศมนตรี (รองสมพร)
333
   
ประธานสภาเทศบาล
410
รองประธานสภาเทศบาล
411,511
   
ปลัดเทศบาล
555
ห้องปลัดเทศบาล
100,103
รองปลัดเทศบาล
101
รองปลัดเทศบาล
102


สำนักปลัดเทศบาล

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
200
ฝ่ายบริหารทั่วไป
105
งานบุคลากร
203
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
202
งานธุรการ
106,107
ฝ่ายปกครอง
205
งานรักษาความสงบเรียบร้อย (เทศกิจ)
205
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
205
งานทะเบียนราษฎร212
แจ้งเหตุเพลิงไหม้
02-323-1899
โทรสาร
02-323-9473


กองคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง
300
งานธุรการ
301,302,308
ฝ่ายบริหารงานคลัง (งานการเงินฯ)
303,304,307
ฝ่ายบริหารงานคลัง (งานพัสดุฯ)
306,309
ฝ่ายพัฒนารายได้ (จัดเก็บ, จดทะเบียนพาณิชย์)
305
ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
305
โทรสาร
02-323-2553


กองช่าง
 
ผู้อำนวยการกองช่าง
505
งานธุรการ
502-504
 
 
กองวิชาการและแผนงาน
 
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
315
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
311
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
312
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
312
ฝ่ายนิติการ/ศูนย์ดำรงธรรม
313
 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
600
งานธุรการ
601, 603-604
ศูนย์บริการสาธารณสุข (ซอยวัดศรีจันทร์ฯ)
02-323-2575


กองการศึกษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
888
งานธุรการ
120
งานการเงิน
126
งานบุคลากร
128
งานนันทนาการ
127
   
กองสวัสดิการสังคม
 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  400
งานธุรการ
401-403
   
กองการประปา
 
ผู้อำนวยการกองการประปา
02-707-6343
งานธุรการ
02-323-9480
 
 
กองช่างสุขาภิบาล

ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล
123
งานธุรการ 124-125
 
 
งานประชาสัมพันธ์
0
แจ้งเหตุเพลิงไหม้
02-323-1899
ร้องเรียนร้องทุกข์
02-323-9666


หมายเลขโทรศัพท์กลาง 02-174-3399
ชื่อหน่วยงาน หมายเลขภายใน
นายกเทศมนตรี 111
หน้่าห้องนายกเทศมนตรี 115,116
   
รองนายกเทศมนตรี (รองอดุล) 222
-หน้าห้องรองนายกเทศมนตรี   
   
รองนายกเทศมนตรี (รองสมพร) 333
-หน้าห้องรองนายกเทศมนตรี  
   
ประธานสภาเทศบาลฯ 410
รองประธานสภาเทศบาลฯ 411,511
   
   
ปลัดเทศบาล 555
-หน้าห้องปลัดเทศบาล 100,103
   
รองปลัดเทศบาล 101,102

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู