เทศบาลตำบลบางปู

โครงสร้างข้าราชการประจำ

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
 
โครงสร้างฝ่ายข้าราชการประจำ
     
 
 primluck
 
 
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
 
 
ปลัดเทศบาล
  
 
 

 


นางเหง็กหงษ์  ลีระกุล


รองปลัดเทศบาล
     
นายพนา รติมนพรกุล
นางสาววรรณา  ยิ้มเผือก
นายวสันต์ จุลเจือ
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
 รก. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล    
     
putchmon

นางฉัตรปวีณ์ เสรีอัญรัตน์
นางสาววรรณา  ยิ้มเผือก
นางรุ่งทิพย์  ผูกเกษร
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 รก. ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
 
   
 
นายพนา รติมนพรกุล
นายบุรินทร์ เสกสุวงศ์
นายสุวันชัย ศิรรัตน์ประภา
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ผอ.กองช่างสุขาภิบาล
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


รก.ผอ.กองการประปา
     


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู