เทศบาลตำบลบางปู

โครงสร้างข้าราชการประจำ

โครงสร้าง

User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
 
โครงสร้างฝ่ายข้าราชการประจำ
     
 

 
 
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
 
 
ปลัดเทศบาล
  
 
 

 

นางเหง็กหงษ์  ลีระกุล
นายพนา รติมนพรกุล
รองปลัดเทศบาล
ผอ.กองสวัสดิการสังคม


รก.รองปลัดเทศบาล
     
นางสาวศิริพร ไชยชุมพล
นางสาววรรณา  ยิ้มเผือก
นายวันชัย  บุญมาก
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
     
     


นางฉัตรปวีณ์ เสรีอัญรัตน์
นางเหง็กหงษ์  ลีระกุล
นายณัฐพงษ์ เสรีพาณิชย์การ
ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
รองปลัดเทศบาล
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา


 


 
   
 
นายพนา รติมนพรกุล
นายบุรินทร์  เสกสุวงศ์
นางสายฝน  ผ่องศรี
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ผอ.กองช่างสุขาภิบาล
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่     

นายสุวันชัย ศิรรัตน์ประภา

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

รก.ผอ.กองการประปากองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู