เทศบาลตำบลบางปู

โครงสร้างเทศบาล

User Rating: / 8
แย่ดีที่สุด 
โครงสร้างฝ่ายข้าราชการประจำ
primluck


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข


ปลัดเทศบาล


นางเหง็กหงษ์  ลีระกุล
นายพนา  รติมนพรกุล
รองปลัดเทศบาล
ผอ.กองสวัสดิการสังคม


รก.รองปลัดเทศบาลนางสาววรินทร  คำพึ่ง
นางสาววรรณา  ยิ้มเผือก
นายวสันต์ จุลเจือ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
รก.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
putchmon

นางฉัตรปวีณ์ เสรีอัญรัตน์
นางสาววรรณา  ยิ้มเผือก
นางวรนุช แสงทอง
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
ผู้อำนวยการกองคลัง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา
รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายพนา รติมนพรกุล
นายบุรินทร์ เสกสุวงศ์
นายสุวันชัย ศิรรัตน์ประภา
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ผอ.กองช่างสุขาภิบาล
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


รก.ผอ.กองการประปา


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู