เทศบาลตำบลบางปู

โครงสร้างเทศบาล

โครงสร้าง

User Rating: / 10
แย่ดีที่สุด 
 
โครงสร้างฝ่ายข้าราชการประจำ
     
 

 
 
นายพรชัยพัฒร์  ติยศิวาพร
 
 
รองปลัดเทศบาล
 

รก.ปลัดเทศบาล

 
 
 

 

นายพรชัยพัฒร์ ติยศิวาพร

นายพนา  รติมนพรกุล
รองปลัดเทศบาล
ผอ.กองสวัสดิการสังคม


รก.รองปลัดเทศบาล
     
นางสาวศิริพร ไชยชุมพล
นางสาววรรณา  ยิ้มเผือก
นายวันชัย  บุญมาก
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
     
     



นายณัฏฐพร  พรหมมาศ
นายณัฏฐพร  พรหมมาศ
นายณัฐพงษ์ เสรีพาณิชย์การ
ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา


 


 
   
 
นายพนา รติมนพรกุล
นายบุรินทร์  เสกสุวงศ์
นางสายฝน  ผ่องศรี
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ผอ.กองช่างสุขาภิบาล
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่



     

นายสุวันชัย ศิรรัตน์ประภา

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

รก.ผอ.กองการประปา



กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายพรชัยพัฒร์  ติยศิวาพร
รองปลัดเทศบาล
รก. ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.











ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย








-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-




Facebook ทต.บางปู