เทศบาลตำบลบางปู

กองการศึกษา

User Rating: / 4
แย่ดีที่สุด 


วิสัยทัศน์
          จัดการศึกษาให้เทศบาลตำบลบางปู เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ รักศิลปวัฒนธรรมและกีฬา ก้าวหน้าเทคโนโลยี สู่วิถีประชาคมอาเซียน

พันธกิจ
          ๑. จัดการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน และระดับปฐมวัยอย่างมีคุณภาพและมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          ๒. ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาล อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
          ๓. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศของท้องถิ่น ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
          ๔. ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
          ๕. บำรุง รักษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
          ๑. เด็กปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมในทุกด้านอย่างมีคุณภาพ
          ๒. สถานศึกษาที่อยู่ในเขตได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน
          ๓. เด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย รับรู้ข่าวสารเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
          ๔. ประชาชน มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ปลอดยาเสพติด ได้รับบริการด้านกีฬา นันทนาการอย่างทั่วถึง
          ๕. มีสถานที่จัดกิจกรรมด้านกีฬา และนันทนาการอย่างเพียงพอ

บทบาทหน้าที่ ประกอบด้วย
๑. ฝ่ายแผนงานและโครงการ
         ๑.๑ งานแผนและโครงการ มีหน้าที่รวบรวมโครงการจัดทำบัญชีโครงการกิจกรรมและแผนดำเนินการประจำปี รวมทั้งการประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์เทศบาล แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปีและร่างเทศบัญญัติ
         ๑.๒ งานธุรการ จัดทำทะเบียนรับ – ส่งหนังสือและสารบรรณกลาง รวบรวมข้อมูล จัดเตรียมเอกสาร บันทึกรายงานการประชุม
         ๑.๓ งานงบประมาณ รวบรวมรายละเอียด จัดทำงบประมาณของกองการศึกษาและสถานศึกษา จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งานสวัสดิการของพนักงานครู การจัดหาพัสดุ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาจัดทำบัญชีทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ และรายงานพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี
         ๑.๔ งานระบบและสารสนเทศ จัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS) จัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (CCIS) รวบรวมข้อมูลข่าวสารที่ต้องการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ

๒. ฝ่ายบริหารการศึกษา
         ๒.๑ งานการเจ้าหน้าที่ วางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างของกองการศึกษา การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา งานดำเนินการทางวินัย งานวางแผนอัตรากำลัง จัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรทางการศึกษา งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
         ๒.๒ งานโรงเรียน มีหน้าที่จัดการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) และระดับปฐมวัย ได้แก่
               (๑) โรงเรียนเทศบาล ๑ (บางปูใหม่) อยู่เลขที่ ๒๐๙/๑๐๗ หมู่ ๓ ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ
               (๒) โรงเรียนเทศบาล ๒ (บางปู) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปู อยู่เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๕ ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ
               (๓) โรงเรียนเทศบาล ๓ (ท้ายบ้านใหม่) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ายบ้านใหม่ อยู่เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๕ ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ
               (๔) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง)

๓. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
         ๓.๑ งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ ปัจจุบันมีห้องสมุดชุมชนในเขตเทศบาลฯ จำนวน ๖ แห่ง
              (๑) ห้องสมุดชุมชนเคหะชุมชนสมุทรปราการ
              (๒) ห้องสมุดชุมชนยัวซ่า
              (๓) ห้องสมุดชุมชนเมฆฟ้าวิลล์เพชรงาม
              (๔) ห้องสมุดชุมชนตำหรุ
              (๕) ห้องสมุดชุมชนศิวะนคร
              (๖) ห้องสมุดชุมชนการบินพลเรือน
         ๓.๒ งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนา มีหน้าที่สำคัญเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ตลอดจนสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
         ๓.๓ งานกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน มีหน้าที่การส่งเสริมการออกกำลังกาย ส่งเสริมทั้งภายในเทศบาลและระหว่างหน่วยงาน ส่งเสริมการฝึกซ้อมกีฬา และการแข่งขัน ส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และพนักงานเทศบาล ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬานันทนาการฯ ได้เปิดให้บริการห้องฟิตเนส (FITNESS ROOM) และลานกีฬาต่าง ๆ ในชุมชน เช่น ลานแอโรบิก โยคะ ลีลาศ ตามความสนใจกองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู