เทศบาลตำบลบางปู

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

User Rating: / 9
แย่ดีที่สุด 


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
         ๑. วางแผน ควบคุม กำกับงาน นิเทศงาน ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วย งานแผนงานสาธารณสุข งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด งานศูนย์บริการสาธารณสุข และให้ดูแลรับผิดชอบงานในสายงานบังคับบัญชา ในกรณีที่ยังไม่มีหัวหน้างานมาปฏิบัติหน้าที่ ดูแลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบฯ
         ๒. ควบคุม กลั่นกรอง ตรวจสอบ ตรวจร่าง โต้ตอบหนังสือ รายงานประจำเดือนต่าง ๆ ของหน่วยงาน
         ๓. การตรวจสอบ ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปอย่างประหยัดถูกต้องตามระเบียบฯ รวมทั้งควบคุม ดูแล วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ ของหน่วยงานที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีอย่างต่อเนื่อง
         ๔. ดำเนินการควบคุมกำกับดูแลงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด ที่มีผลกระทบต่อประชาชน โดยประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนในด้านเผยแพร่ ฝึกอบรม ตามความจำเป็น วินิจฉัยสั่งการ
         ๕. จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล แผนงบประมาณและตรวจสอบงบประมาณ การเงินและบัญชีของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
         ๖. ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล จัดเตรียม จัดหา เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ พัสดุ และครุภัณฑ์ตามสายงานในความรับผิดชอบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างทันเหตุการณ์
         ๗. เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุของฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

ฝ่ายบริการสาธารณสุข
         ๑. วางแผน ควบคุม กำกับงาน ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริการสาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วย งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานสัตวแพทย์ งานเผยแพร่และฝึกอบรม
         ๒. ควบคุม กลั่นกรอง ตรวจสอบ ตรวจร่าง โต้ตอบหนังสือ รายงานประจำเดือนต่าง ๆ ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
         ๓. การตรวจสอบ ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปอย่างประหยัด ถูกต้องตามระเบียบฯ รวมทั้งควบคุม ดูแล วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ ของหน่วยงานที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีอย่างต่อเนื่อง
        ๔. ดำเนินการเผยแพร่อบรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในฝ่ายฯ และงานที่รับผิดชอบ ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานราชการที่สนับสนุนทางด้านวิชาการต่างๆ ของรัฐ และหน่วยงานอื่น ๆ ตามความจำเป็น
        ๕. ควบคุม ดูแล แผนงบประมาณ และตรวจสอบงบประมาณ การเงินและบัญชีของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานแผนงานสาธารณสุข
        ๑. จัดทำแผนงานและงบประมาณ ให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขท้องถิ่น โดยประสานงานด้านแผนงานกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอฯ จังหวัดฯ เสนอผู้บังคับบัญชา
        ๒. งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผน และการประเมินผลตามแผนทุกระดับ
        ๓. งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของกองสาธารณสุขฯ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
        ๔. วิเคราะห์และคาดคะเนรายรับ-รายจ่าย ของกองสาธารณสุขฯ ในอนาคต
        ๕. จัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนาการกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาประจำปี และแผนพัฒนาสามปี ตลอดจนจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
        ๖. เก็บข้อมูลและรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนของกองสาธารณสุข
        ๗. ประสานแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ
        ๘. รวบรวมจัดทำรายงานความคืบหน้าและการจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
        ๙. รวบรวมการจัดทำการกำหนดตัวชี้วัด เพื่อขอกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษประจำปี
        ๑๐. รวบรวมการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของกองสาธารณสุขฯ

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
        ๑. งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
        ๒. งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ
        ๓. งานควบคุมการประกอบกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือประกอบกิจการต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
        ๔. งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญ และมลภาวะ
        ๕. งานสุขาภิบาลโรงงาน
        ๖. งานสุขาภิบาลตลาด
        ๗. งานอาชีวอนามัย
        ๘. งานสุสานและฌาปนสถาน
        ๙. งานคุ้มครองผู้บริโภค
        ๑๐. งานควบคุมการค้าประเภทต่าง ๆ ตามเทศบัญญัติ
        ๑๑. ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศแผนที่ภูมิศาสตร์ (GIS) ในงานที่รับผิดชอบให้ถูกต้องครบถ้วน

งานรักษาความสะอาด
        ๑. งานรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่เทศบาลตำบลบางปู
        ๒. งานกวาดล้างทำความสะอาดทางและพื้นที่สาธารณะ
        ๓. งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
        ๔. ควบคุม ดูแล บังคับบัญชา ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามระเบียบฯ และหากมีปัญหาข้อขัดข้องให้รายงานผู้บังคับบัญชา
        ๕. ปฏิบัติงานที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ให้เป็นไปตามเทศบัญญัติฯ ตามนโยบายคณะผู้บริหาร
        ๖. งานหมักจุลินทรีย์ เพื่อบำบัดน้ำเสียโดยนำไปเทลงในคลองต่าง ๆ และแจกจ่ายประชาชนเพื่อใช้ในครัวเรือน

งานศูนย์บริการสาธารณสุข
        ๑. ปฏิบัติงานบริการ ช่วยเหลือ ตรวจรักษาโรคเบื้องต้นตามขอบเขตของวิชาชีพ หรือใบประกอบโรคศิลป์
        ๒. จัดซื้อ – หา ยา และเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ เพื่อให้การบริการผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และทันต่อเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดทำระเบียน รายงาน และรวบรวมข้อมูลสถิติยาเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์การแพทย์ตามระเบียบพัสดุฯ
        ๓. ควบคุม กำกับ นิเทศงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบฯ
        ๔. จัดการ ควบคุม การจัดทำเวชสถิติ ระเบียนงาน วิเคราะห์ และรายงานการปฏิบัติงานการให้บริการผู้ป่วยรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือนตามความเหมาะสมเสนอผู้บังคับบัญชา
        ๕. จัดทำโครงการออกหน่วยให้บริการ ตรวจ-รักษาโรคเบื้องต้นเคลื่อนที่เพื่อให้บริการประชาชนในชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบางปู
        ๖. บริหาร – จัดการระบบบริการเพื่อสุขภาพของศูนย์บริการสาธารณสุข ให้เป็นไปตามระเบียบและคล่องตัวอย่างมีประสิทธิภาพ
        ๗. ควบคุมเวชภัณฑ์ ดูแลคลังยาทั้งหมดของศูนย์บริการสาธารณสุข
        ๘. ควบคุม กำกับนิเทศงานการแพทย์ฉุกเฉิน ปฏิบัติงานให้การช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยทั่วไป นำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลและออกหน่วยปฐมพยาบาล โดยจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์รายเดือน ตามความเหมาะสม
        ๙. ควบคุม ดูแล ความเรียบร้อยของอาคารอเนกประสงค์ จัดเตรียมความพร้อมเครื่องมือเครื่องใช้ ความสะอาดทั่วไป จัดเตรียมความพร้อมของห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์
        ๑๐. ควบคุม ดูแล จัดสวนปรับภูมิทัศน์โดยรอบศูนย์บริการสาธารณสุข จัดตกแต่งสวน ดูแล ความสะอาดสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน

งานทันตกรรม
        ๑. ปฏิบัติงานให้การบริการ รักษา ส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปาก
        ๒. จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากแก่กลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน เด็กนักเรียนประถมและมัธยมศึกษากลุ่มผู้นำชุมชนและประชาชนกลุ่มอื่น ๆ ตามความรุนแรงเร่งด่วนของปัญหาสุขภาพ
        ๓. บริหารจัดการ วัสดุและเครื่องมือทางทันตกรรม
        ๔. ควบคุมและฝึกสอนผู้ช่วยข้างเก้าอี้ทำฟัน
        ๕. รายงานปฏิบัติงาน การให้บริการทันตกรรมและการดำเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพเป็นรายวัน รายสัปดาห์และรายเดือนตามความเหมาะสม

งานธุรการ
        ๑. งานสารบรรณ
        ๒. งานการเงินและบัญชี จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การโอนงบประมาณ
        ๓. งานจัดซื้อ/จัดจ้าง และควบคุมทะเบียนพัสดุ ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ดูแลการซ่อมพัสดุ (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และครุภัณฑ์ต่าง ๆ)

งานส่งเสริมสุขภาพ
        ๑. งานด้านสุขศึกษา
        ๒. งานอนามัยโรงเรียน
        ๓. งานอนามัยแม่และเด็ก
        ๔. งานวางแผนครอบครัว
        ๕. งานสุขภาพผู้สูงอายุ
        ๖. งานสาธารณสุขมูลฐาน
        ๗. งานโภชนาการ
        ๘. งานสังคมสงเคราะห์ด้านสุขภาพ
        ๙. งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
       ๑๐. ช่วยงานรักษาพยาบาลที่ศูนย์บริการสาธารณสุข
       ๑๑. งานสุขภาพจิตในชุมชน

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
       ๑. งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
       ๒. งานควบคุมแมลงและพาหะนำโรค
       ๓. งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
       ๔. งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด
       ๕. งานควบคุมโรคเอดส์
       ๖. ควบคุมเวชภัณฑ์ ดูแลคลังยาทั้งหมดของงานป้องกันและควบคุมโรค
       ๗. รายงานข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
       ๘. ช่วยงานรักษาพยาบาลที่ศูนย์บริการสาธารณสุข
       ๙. ช่วยงานการแพทย์ฉุกเฉิน

งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางปู
       ๑. วางแผน ควบคุม กำกับงาน ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ
       ๒. การตรวจสอบ ควบคุม การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการของกองทุนฯ
       ๓. จัดประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการกองทุน ให้เป็นไปตามแนวทางของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
       ๔. จัดทำรายงานสถานะการเงินรายเดือน/รายไตรมาส และสรุปผลการดำเนินโครงการทุกโครงการผ่านทางเว็บไซต์

งานเผยแพร่และฝึกอบรม
       ๑. งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการด้านสาธารณสุข
       ๒. งานฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
       ๓. งานพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข
       ๔. งานประเมินผล
       ๕. งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

งานสัตวแพทย์
       ๑. งานควบคุมและรับผิดชอบโรคของสัตว์
       ๒. งานเฝ้าระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบอาชีพที่เสี่ยงต่อการติดโรคสัตว์
       ๓. งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์
       ๔. งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
       ๕. งานป้องกันโรคติดเชื้อ หรืออันตรายหรือเหตุรำคาญจากสัตว์
       ๖. รายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์

สถานีอนามัย

          เทศบาลตำบลบางปูมีศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน ๑ แห่ง คือ
                      ๑. ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลบางปู (วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์)
          ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบางปูมีสถานีอนามัยที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 4 แห่ง คือ
                      ๑. สถานีอนามัยตำบลท้ายบ้าน
                      ๒. สถานีอนามัยตำบลท้ายบ้านใหม่
                      ๓. สถานีอนามัยตำบลบางปู
                      ๔. สถานีอนามัยตำบลบางปูใหม่
          เทศบาลตำบลบางปูได้อุดหนุนเครื่องเวชภัณฑ์และยาชนิดต่าง ๆ ให้แก่สถานีอนามัยเหล่านี้ เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน นอกจากนี้ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางปูยังมีสถานีบริการอีก ๒ แห่ง คือ
                      ๑. สวางคนิวาส ซึ่งเป็นสถานพยาบาลของสภากาชาดไทย เป็นที่พักฟื้นของคนชราหรือผู้พักฟื้นจากอาการเจ็บป่วย และมีแพทย์ให้การรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไป
                      ๒. สถานพักฟื้นกองพลาธิการทหารบก (สถานที่ตากอากาศบางปู)

ติดต่อกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู
เลขที่ ๗๘๙ หมู่ ๑ ต.บางปูใหม่ ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ ๑o๒๘o
โทร : o-๒๑๗๔-๓๓๙๐-๙๙ ต่อ ๖๐๑, ๖๐๓-๖๐๕

โทรสาร : o-๒๑๗๔-๓๓๙๐-๙๙ ต่อ ๖๐๒


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู