เทศบาลตำบลบางปู

กองช่างสุขาภิบาล

โครงสร้าง

User Rating: / 7
แย่ดีที่สุด นายบุรินทร์  เสกสุวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาลนายนพสิทธิ์  นาคมณี
  นายช่างโยธาชำนาญงาน 
รก.หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ 

นายนพสิทธิ์  นาคมณี
นายช่างโยธาชำนาญงาน 
รก.หัวหน้าฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้วนายธนากร  วรสวัสดิ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวพัชณิชา สุภาพ
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ


ขอบเขตงานกองช่างสุขาภิบาล แบ่งเป็น  2 ฝ่าย และ 1 งาน  ประกอบด้วย
1. ฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว มีหน้าที่เกี่ยวกับ
          - การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
          - การรับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์  เกี่ยวกับน้ำท่วมขังในพื้นที่   และท่อระบายน้ำอุดตัน
          - งานด้านเครื่องจักรกล
          - งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
          - งานซ่อมแซมประตูระบายน้ำ

2. ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
          - จัดทำแบบแผนและก่อสร้างรางระบายน้ำ  เขื่อนกันดิน  รวมถึงเขื่อนเรียงหินป้องกันคลื่นกัดเซาะชายฝั่ง
          - การวางท่อระบายน้ำ
          - ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ
          - การสร้างสะพานยื่นเข้าไปในทะเล
          - การอนุญาตเชื่อมท่อระบายน้ำลงแหล่งน้ำสาธารณะ
          - การตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย
          - การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม และแหล่งน้ำธรรมชาติ
          - การรับแจ้งประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
          - การขออนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลง กิจการควบคุม ประเภทที่ 3 (น้ำมันเชื้อเพลิง)
          - การรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 (น้ำมันเชื้อเพลิง)

งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
          - ธุรการกอง
          - งานสารบรรณ
          - งานตรวจสอบแสดงรายการเอกสารสำคัญของทางราชการ
          - งานวัสดุก่อสร้างของกอง
          - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

การประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างต่าง ๆ ของกองช่างสุขาภิบาล
          ๑. โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองชลประทานเลียบถนนสุขุมวิท โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำชนิด 10 ใบพัดจากผู้ประกอบการภาคเอกชน จำนวน 25 เครื่อง โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

          
๑.๑ บริษัท เจริญสินธานี จำกัดจำนวน     

      เครื่อง

๑.๒ สมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทยจำนวน
เครื่อง

๑.๓ บริษัท พี.เอส.ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
จำนวน
เครื่อง

๑.๔ บริษัท เมทเทิลเมท จำกัดจำนวน

เครื่อง

๑.๕ บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)จำนวน

เครื่อง

๑.๖ บริษัท สยามเคมีคอลอินดัสตี้ จำกัดจำนวน

 เครื่อง

๑.๗ บริษัท อีเกิ้ลเคมีคอล อินดัสตรี จำกัดจำนวน

 เครื่อง

๑.๘ บริษัท ศุภราชทัวร์แอนด์ทรานสปอร์ต จำกัดจำนวน

 เครื่อง

๑.๙ บริษัท ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)จำนวน

เครื่อง

๑.๑๐ บริษัท สยาม ยีเอส แบตเตอรี่ จำกัดจำนวน

เครื่อง

๑.๑๑ บริษัท อีซูซุพระนคร จำกัดจำนวน

เครื่อง

๑.๑๒ บริษัท เมืองสะอาด จำกัดจำนวน

 เครื่อง

๑.๑๓ บริษัท อันดามันซีฟู้ด จำกัดจำนวน

เครื่อง

๑.๑๔ บริษัท เซฟรอน (ไทย) จำกัดจำนวน

เครื่อง

๑.๑๕ บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด
จำนวน
เครื่อง

๑.๑๖ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด จำนวน
เครื่อง

๑.๑๗ บริษัท ไพโรจน์ (ทั่งซังฮะ) จำกัด และ
       บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)   

จำนวน
 เครื่อง
หน้าการเคหะสมุทรปราการ
หน้าโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์
หน้าเจริญสินคอนโด

ตลาดตำหรุ
หน้าหมู่บ้านกิตตินคร

          ๒. โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองชายทะเล (คลองชลประทาน) โดยดำเนินโครงการต่อเนื่องจาก  โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองชลประทานเลียบถนนสุขุมวิท และได้รับการสนับสนุนเครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำชนิด ๑๐ ใบพัด จากผู้ประกอบการเอกชน จำนวน ๑๓ เครื่อง มีรายนามดังต่อไปนี้

           
๒.๑ บริษัทห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด สาขาสมุทรปราการ    จำนวน   
๕     
เครื่อง

๒.๒ บริษัทศุภราชทัวร์แอนด์ทรานสปอร์ต จำกัดจำนวน

เครื่อง

๒.๓ สมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทยจำนวน

เครื่อง

๒.๔ บริษัท ซี เอ็น เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดจำนวน

เครื่อง

๒.๕ บริษัท ยูไนเต็ดเลทเธอร์โปรดักส์ จำกัดจำนวน

เครื่อง

๒.๖ บริษัท เมืองโบราณ จำกัดจำนวน

เครื่อง
ซอยสินสมบูรณ์ (ซอยโอ่ง)
ตลาดตำหรุ
หน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสัน

          ๓. ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำสาธารณะที่ชำรุดในเขตเทศบาลตำบลบางปู

          ๔. งานกำจัดวัชพืชในคลองชลประทานในเขตเทศบาลตำบลบางปู
 

          ๕. งานขุดลอกคลองสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลบางปู

          ๖. งานก่อสร้างเขื่อนเรียงหินใหญ่ป้องกันคลื่นน้ำทะเล

          ๗. งานปรับปรุงพื้นสะพานยื่นเข้าไปในทะเลกองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-