เทศบาลตำบลบางปู

กองช่าง

โครงสร้าง

User Rating: / 7
แย่ดีที่สุด 


 

กองช่าง

มีหน้าที่การให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค, การให้บริการด้านการขออนุญาตก่อสร้าง, การให้บริการด้านการควบคุมดูแล ซึ่งประกอบด้วย ๒ ฝ่าย และ ๑ งาน ดังนี้
             ๑. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ประกอบด้วย งานวิศวกรรม, งานสถาปัตยกรรม, งานผังเมือง มีหน้าที่สำรวจ ข้อมูลงานโครงการและควบคุมการก่อสร้าง งานออกแบบคำนวณ ด้านวิศวกรรม งานตรวจสอบแบบแปลน การขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม
             ๒. ฝ่ายการโยธา ประกอบด้วย งานสาธารณูปโภค, งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ, งานสวนสาธารณะ มีหน้าที่ ซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า ให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ให้คำปรึกษาแนะนำด้านสถานที่ ซ่อมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ จัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ควบคุมดูแลและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
             ๓. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อ และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู