เทศบาลตำบลบางปู

กองช่าง

โครงสร้าง

User Rating: / 11
แย่ดีที่สุด 

                    


นายวันชัย บุญมาก
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุวันชัย ศิรรัตน์ประภา
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นางปัทมา มั่นทองคำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายนพดล ลิ่มภูษิตเจริญ
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ
   
        
นายวิชาญ วรศรีวิศาล
      วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ      
นางสาวอุไรรัตน์ สอนหนูน้อย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
จ่าเอกธนายุทธ วุฒิกันย์
นายช่างเครื่องกลอาวุโสนายศุภชัย อรุณโรจนพรรณ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายปฐมพร ยังทัต
นายช่างไฟฟ้าอาวุโสนายสุดประเสริฐ พุ่มรักษ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายวรภร คำพึ่ง
นายช่างโยธาชำนาญงานนายชัชชัย ด้วงนอก
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายบุญโชค สุวรรณประภา
นายช่างโยธาชำนาญงาน

             มีหน้าที่การให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค, การให้บริการด้านการขออนุญาตก่อสร้าง, การให้บริการด้านการควบคุมดูแล ซึ่งประกอบด้วย ๒ ฝ่าย และ ๑ งาน ดังนี้
             ๑. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ประกอบด้วย งานวิศวกรรมโยธา, งานสถาปัตยกรรม, งานผังเมือง มีหน้าที่สำรวจ ข้อมูลงานโครงการและควบคุมการก่อสร้าง งานออกแบบคำนวณ ด้านวิศวกรรม งานตรวจสอบแบบแปลน การขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม
             ๒. ฝ่ายการโยธา ประกอบด้วย งานสาธารณูปโภค, งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ, งานสวนสาธารณะ , งานเครื่องจักรกล มีหน้าที่ ซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า ให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ให้คำปรึกษาแนะนำด้านสถานที่ ซ่อมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ จัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ควบคุมดูแลและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้วนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง
             ๓. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อ และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆกองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-