เทศบาลตำบลบางปู

กองคลัง

โครงสร้าง

User Rating: / 9
แย่ดีที่สุด 
นางสาววรรณา ยิ้มเผือก
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางนฤมล ยังทัต
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

นางสาวพัชรี อ่อนศรี
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
รก.หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
นางสาวมยุรี คำพึ่ง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
รก.หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินนางธัญญ์วรัตน์ อรรถวิทย์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวนันทิยา พะนิโคดม
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาววัลลภา ซ่อนกลิ่น
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการนางสาวปรัชณี ปลื้มมาลี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวภิชมาดา ยอดอินทร์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นายสุพจน์ พรประเสริฐ
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงานนางสาวสโรชรัตน์ บุญมาก
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นายยศพล เป้ามา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


กองคลัง แบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้
         ๑. ฝ่ายบริหารงานการคลัง ดำเนินการเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ประกอบด้วย
             - งานการเงินและบัญชี
             - งานธุรการ
         ๒. ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ขององค์กร งานปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ จัดทำทะเบียนคุมเอกสารสัญญาซื้อขาย สัญญาจ้าง จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี จัดทำหนังสือรับรองผลงาน ทะเบียนคุมหนังสือรับรองผลงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและทันกับความต้องการของประชาชน ประกอบด้วย
             - งานพัสดุและทรัพย์สิน
         ๓. ฝ่ายพัฒนารายได้ ดำเนินการเกี่ยวกับดูแล รับผิดชอบ บริหารการจัดเก็บรายได้ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ที่ดี เพื่อองค์กรมีงบประมาณมาใช้ในการบริหาร และพัฒนาด้านต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีให้มีความถูกต้อง และเป็นธรรมด้วยระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
             - งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
             - งานพัฒนารายได้
             - งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
         ๔. ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน บริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยการนำระบบเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ครอบคลุมทุกพื้นที่ ประกอบด้วย
             - งานแผนที่ภาษี
             - งานทะเบียนทรัพย์สิน
             - งานเร่งรัดภาษี

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-