►การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

                  เทศบาลตำบลบางปู ขอประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ โดยผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพฯ สามารถขอรับแบบคำขอลงทะเบียนและลงทะเบียน ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง กันยายน ๒๕๖๒ ณ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลบางปู ในวันเวลาราชการ หรือดาวน์โหลด (Download) เอกสารได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู