เทศบาลตำบลบางปู

โครงสร้างข้าราชการประจำ

โครงสร้าง

User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
 
โครงสร้างฝ่ายข้าราชการประจำ
     
 
primluck
 
 
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
 
 
ปลัดเทศบาล
  
 
 

 

นางเหง็กหงษ์  ลีระกุล
นายพนา รติมนพรกุล
รองปลัดเทศบาล
ผอ.กองสวัสดิการสังคม


รก.รองปลัดเทศบาล
     
นางสาวศิริพร ไชยชุมพล
นางสาววรรณา  ยิ้มเผือก
นายบุรินทร์  เสกสุวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
     
     

นางฉัตรปวีณ์ เสรีอัญรัตน์
นางณิชาพร  จักรแก้ว
นายณัฐพงษ์ เสรีพาณิชย์การ
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา


 
 รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 
   
 
นายพนา รติมนพรกุล
นายวันชัย บุญมาก
นายสุวันชัย ศิรรัตน์ประภา
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ผอ.กองช่างสุขาภิบาล
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


รก.ผอ.กองการประปา
     กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู