เทศบาลตำบลบางปู

ประกาศเทศบาลตำบลบางปู

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 ประกาศขยายกรอบเวลาแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) Administrator
2 ประกาศแสดงเจตจำนง เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลบางปู พ.ศ.2565 Administrator
3 ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตำบลบางปู พ.ศ.2565 Administrator
4 ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลบางปู พ.ศ.2565 Administrator
5 ประกาศนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2565 Administrator
6 ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลบางปูใสสะอาด 2565" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) Administrator
7 คำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจหน้าที่ให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล Administrator
8 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนตำแหน่งปลัดเทศบาล Administrator
9 ประกาศเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 Administrator
10 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานรักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา Administrator
11 ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเรื่องที่จะนำเข้าสู่การประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 Administrator
12 ประกาศ เรื่อง ผลการลดการใช้พลังงาน ของเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ 2564 Administrator
13 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนตำแหน่งปลัดเทศบาล Administrator
14 ประกาศ สรรหาผู้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ audomsak
15 ประกาศเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 Administrator

หน้า 1 จาก 6

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายเจษฎา แพงแสงไพศาล
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู