คลังความรู้


กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 กฎกระทรวง การควบคุมกระเช้าไฟฟ้า พ.ศ.2564 Administrator
2 กฎกระทรวง กำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 Administrator
3 ประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งการเป็นกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 Administrator
4 แนวทางการปฏิบัติตามกฏกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอณุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563 Administrator
5 การแก้ไขอาคารที่มีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินฯ Administrator
6 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๘ (พ.ศ.๒๕๖๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ Administrator
7 รายงานการฝึกอบรมหลักสูตร "นักจัดการงานเทศกิจ รุ่นที่ ๑" Administrator
8 รายงานการฝึกอบรมหลักสูตร "การเลื่อนระดับ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ และอำนาจในการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" Administrator
9 รายงานการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการล่าสุด และการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการเพื่อรองรับการประเมินในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ" Administrator
10 การมอบภารกิจเกี่ยวกับพิธีการศพของสำนักพระราชวังให้แก่กระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการ Administrator

หน้า 1 จาก 3

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ว่าที่ ร.ต.กมล  เสถียรดี
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู