รายงานอื่น ๆ


กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี ๒๕๖๓ (LPA) Administrator
2 รายงานการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ Administrator
3 รายงานการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ Administrator
4 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ Administrator
5 สรุปผลการปฏิบัติตามแนวทางเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไตรมาส ๑-๒ ประจำปี ๒๕๖๓ audomsak
6 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ Administrator
7 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓ Administrator
8 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลบางปู ประจำปี ๒๕๖๒ audomsak
9 สรุปผลรายงานการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ audomsak
10 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ Administrator
11 รายงานประเมินผลตนเอง (Self Assessment / Report : SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒ Administrator
12 รายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ Administrator
13 การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ พ.ศ.2562 audomsak
14 สรุปผลรายงานการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ Administrator
15 สรุปผลการปฏิบัติตามแนวทางเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต/การส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี ๒๕๖๒ Administrator
16 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ Administrator
17 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ Administrator
18 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ Administrator
19 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ Administrator
20 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ Administrator

หน้า 1 จาก 4

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู