เทศบาลตำบลบางปู

บุคลากร

ข้อมูลเทศบาล

User Rating: / 52
แย่ดีที่สุด 

บัญชีสรุปยอดพนักงานเทศบาล

กอง

พนักงานเทศบาล

ลูกจ้างประจำ

พนง.จ้างภารกิจ

พนง.จ้างทั่วไป

  รวม  

หน่วยงานตรวจสอบภายใน
1
-
-
-
1
สำนักปลัดเทศบาล
18
5
38
29
90
กองคลัง
17
5
12
5
39
กองช่าง
10
2
16
70
98
ศูนย์เครื่องจักรกล
2
8
49
17
76
ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
-
-
2
9
11
ไร่ความสุข
-
-
-
9
9
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
11
1
23
127
162
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
10
-
9
-
19
กองการศึกษา
6
1
13
5
25
รร.เทศบาล 1
5
-
12
4
21
รร.เทศบาล 2
5
-
19
6
30
รร.เทศบาล 3
6
-
16
6
28
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3
-
1
6
10
กองการประปา
3
4
1
8
16
กองช่างสุขาภิบาล
5
1
7
68
81
กองสวัสดิการสังคม
12
-
5
1
18
กองการเจ้าหน้าที่
6
-
1
-
7
ช่วยราชการ
-
3
1
3
7
รวม
120
30
225
373
748

ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2564


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู