เทศบาลตำบลบางปู

บุคลากร

ข้อมูลเทศบาล

User Rating: / 54
แย่ดีที่สุด 

บัญชีสรุปยอดพนักงานเทศบาล

กอง

พนักงานเทศบาล

ลูกจ้างประจำ

พนง.จ้างภารกิจ

พนง.จ้างทั่วไป

  รวม  

หน่วยงานตรวจสอบภายใน
1-
-
-
1
สำนักปลัดเทศบาล
20
4
43
28
95
กองคลัง
12
3
23
4
42
กองช่าง
10
2
13
73
98
ศูนย์เครื่องจักรกล
2
7
40
23
72
ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
-
-
16
7
ไร่ความสุข
-
-
-
4
4
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
13
-
22
118
153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
9
-
9
-
18
กองการศึกษา
9
1
13
2
25
รร.เทศบาล 1
5
-
18
3
26
รร.เทศบาล 2
3
-
20
6
29
รร.เทศบาล 3
5
-
13
4
22
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บางปู
1
-
1
3
5
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท้ายบ้านใหม่1--23
กองการประปา
2
3
-
4
9
กองช่างสุขาภิบาล
4
1
7
68
80
กองสวัสดิการสังคม
12
-
5
-
17
กองการเจ้าหน้าที่
7
-
3
-
10
ช่วยราชการ
-
3
1
2
6
รวม
116
24232
350
722

ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2567


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-