เทศบาลตำบลบางปู

ห้องสมุดชุมชน

ข้อมูลเทศบาล

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 


ข้อมูลห้องสมุดชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบางปู


ห้องสมุดชุมชนศิวะนคร


ห้องสมุดชุมชนเคหะสมุทรปราการ

ห้องสมุดชุมชนเมฆฟ้าเพชรงาม

ห้องสมุดชุมชนไทรงามยัวซ่าร่วมพัฒนา

ห้องสมุดชุมชนการบินพลเรือน

ห้องสมุดชุมชนตำหรุ

เทศบาลตำบลบางปูได้มองเห็นความสำคัญของการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตของประชาชนในเขตชุมชน เพื่อเปิดโลกทัศน์ ในแง่มุมที่ดีของการให้บริการห้องสมุดชุมชน ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเพื่อเป็นไปตามแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางปู จำนวน 6 แห่ง ได้แก่
1. ห้องสมุดชุมชนศิวะนคร
2. ห้องสมุดชุมชนเคหะสมุทรปราการ
3. ห้องสมุดชุมชนเมฆฟ้าเพชรงาม
4. ห้องสมุดชุมชนไทรงามยัวซ่าร่วมพัฒนา
5. ห้องสมุดชุมชนการบินพลเรือน
6. ห้องสมุดชุมชนตำหรุ

โดยมีงานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา กองการศึกษา เป็นผู้ติดต่อประสานงาน และดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้ห้องสมุดมีชีวิตและเกิดการเคลื่อนไหว โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในส่วนงาน ดังนี้
1. นางสาวสุลีรัตน์ ปลั่งกลาง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
2. นางสาวสิริกร ขุมทอง ผู้ช่วยบรรณารักษ์
3. นายวุฒิฉัตร พลอยขาว ผู้ช่วยบรรณารักษ์

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด เป็นการดำเนินงานโดยเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ร่วมกับประธานชุมชนในพื้นที่ โดยดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่องในลักษณะที่สร้างสรรค์สังคมได้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เกิดความคิดริเริ่ม กล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างถูกต้องเหมาะสม เสริมสร้างความรู้และจิตนาการ ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยได้ประสานความร่วมมือกับผู้ดูแลห้องสมุดชุมชน ดังนี้
1. นางปภารัต ภูเดชวิลัย ห้องสมุดชุมชนศิวะนคร
2. นายบุญร่วม งันขุนทด ห้องสมุดชุมชนเคหะสมุทรปราการ
3. นายทวี กวินเอิบบุญ ห้องสมุดชุมชนเมฆฟ้าเพชรงาม
4. นายจิรศักดิ์ จิโนรส ห้องสมุดชุมชนไทรงามยัวซ่าร่วมพัฒนา
5. นายทวน จันทร์วิลัย ห้องสมุดชุมชนการบินพลเรือน
6. นางสาวจุไร โตสงวน ห้องสมุดชุมชนตำหรุ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-