►โครงการพัฒนาสุขาภิบาลอาหารในตลาด

กิจกรรมเทศบาล

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

เทศบาลตำบลบางปู จัดโครงการพัฒนาสุขาภิบาลอาหารในตลาด ระหว่างวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2566 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ตลาดสด ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบางปู จำนวน 4 แห่ง ตามลำดับ ดังนี้
1. ตลาดสดบางปูใหม่ 2. ตลาดสดพรเพ็ญ 3. ตลาดสดกม.30 4. ตลาดสดเพชรอารี

การดำเนินการมีดังนี้ 1. การอบรมให้ความรู้ โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางปู ในหัวข้อ
- การประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางปู เรื่อง ตลาด พ.ศ.2561 ซึ่งออกตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะตลาด พ.ศ.2551
- ปัญหาด้านสุขลักษณะของตลาดสดในพื้นที่เทศบาลตำบลบางปู
2. การอบรมให้ความรู้ โดยวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ ในหัวข้อ
- หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะตลาด พ.ศ.2551
- หลักการสุขาภิบาลอาหาร
- สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้ขายของในตลาด
3. วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้ขายของในตลาดเกี่ยวกับเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางปู เรื่อง ตลาด พ.ศ.2561 สร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงตลาดตามหลักสุขาภิบาลตลาดทั้งด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัยอาหาร และด้านการคุ้มครองผู้บริโภค แก่ผู้ประกอบการ ตลอดจนเพื่อให้สถานที่จัดตลาดได้รับการพัฒนาปรับปรุงด้านสุขลักษณะ และผู้ขายของในตลาดจำหน่ายอาหารที่สะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภคในพื้นที่เทศบาล


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู