►โครงการอบรมบุคลากรด้านงานวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กิจกรรมเทศบาล

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 นายเอกลักษณ์ ศรีชมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางปู พร้อมด้วยผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมบุคลากรด้านงานวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  โดยนายเอกลักษณ์ ศรีชมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางปู ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ มีนายบุญชั้น  ลำพองชาติ รองปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานดังกล่าว มีพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลตำบลบางปู เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 90 คน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจถึงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ให้เข้าใจถึงการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับผู้เรียนและบริบทท้องถิ่น ตลอดจนสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย 2560 และบริบทท้องถิ่น โดยจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 3 – 4 กันยายน 2566  ณ ศูนย์การเรียนรู้ เทศบาลตำบลบางปู

   

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู