►ศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตร call center 1548

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

กรมการปกครองได้มีการจัดตั้งศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตร ทางโทรศัพท์หมายเลข 1548 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการติดต่องานทะเบียนและบัตรโดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการติดต่องาน การจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาในการดำเนินงาน ค่าธรรมเนียม ฯลฯ ต่อมาได้ปรับปรุงเป็นระบบ Call Center เพื่อให้การบริการมีความทันสมัยและรวดเร็วขึ้น ปัจจุบันสามารถสอบถามปัญหางานทะเบียนและบัตร Call Center 1548 ได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ 
1. ช่องทางเว็บไซต์ Call Center 1548
2. ช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ webmail.bora.dopa.go.th
3. ช่องทางโทรศัพท์หมายเลข 1548 โดยประชาชนผู้ขอรับบริการสามารถเลือกกดหมายเลขตอบรับอัตโนมัตเพื่อรับฟังข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรได้ จำนวน 4 หมายเลข ดังนี้
3.1 หมายเลข 1 เป็นการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร
3.2 หมายเลข 2 เป็นการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนทั่วไป
3.3 หมายเลข 3 เป็นการให้บริการข้อมูลงานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน
3.4 หมายเลข 4 เป็นการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการขอคัดสำเนาข้อมูลรายการทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเป็นภาษาอังกฤษ
ทั้งนี้ หากประชาชนผู้ขอรับบริการต้องการจะติดต่อสนทนากับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ให้กดที่หมายเลข 0
โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาด้านการทะเบียน ตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 16.30 น. ทุกวันเวลาราชการไม่หยุดพักกลางวัน และตั้งแต่เวลา 16.31 ถึง 17.59 น. นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ 

เทศบาลตำบลบางปู จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-