►การคัดเลือกและยกย่อง "คนดีศรีจังหวัด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

           กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) โดยมีเป้าหมายให้คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรม 5 ประการ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู" กรมการศาสนา จึงได้จัดทำโครงการ "คนดีศรีจังหวัด" เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกียรติประวัติและผลงานของบุคคลที่ได้รับการยกย่องให้เกิดการรับรู้ในสังคมอย่างกว้างขวาง เป็นแบบอย่างและเป็นแรงจูงใจในการทำความดีแก่บุคคลอื่นในสังคมต่อไป

           เทศบาลตำบลบางปู จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนและประชาชนที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการยกย่อง "คนดีศรีจังหวัดสมุทรปราการ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยผู้สมัครสามารถจัดส่งข้อมูลแบบเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเอกสารรูปเล่มพร้อมแผ่นซีดีในรูปแบบ MS Word มายังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาววชิรวรรณ บุตรโส นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ โทร. 09-7924-6341

เอกสารแนบท้าย
           1. หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือก "คนดีศรีจังหวัด"
           2. เอกสารประกอบการคัดเลือก "คนดีศรีจังหวัด"

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายสมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู