►การดาวน์โหลดและลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้ระบบรับรองการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลด้วยแอปพลิเคชัน "ThaID"

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

           ด้วยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ได้พัฒนาระบบรับรองการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) ด้วยแอปพลิเคชัน D.DOPA ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 และมีการเปลี่ยนแปลงชื่อแอปพลิเคชันเป็น “Thai Digital Identity (ThaiD)” หรือ “ไทยดี” เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน และเพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชน รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการภาครัฐในยุคดิจิทัล สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่ Thailand ๔.0 โดยที่ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าวได้ทั้งระบบ Google Play และ iOS และสามารถยืนยันตัวตนในการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันได้ด้วยตนเองอย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยด้วยการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่านระบบเปรียบเทียบภาพใบหน้า (Face Verification Service)โดยระบบจะตรวจสอบความถูกต้องกับฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลของกรมการปกครอง เพื่อลงทะเบียนเข้าใช้งาน แอปพลิเคชัน และทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป

           เทศบาลตำบลบางปู จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ดาวน์โหลดและลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานระบบรับรองการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) ด้วยแอปพลิเคชัน ThaID ซึ่งวิธีการลงทะเบียนแอปพลิเคชัน มี 2 วิธี รายละเอียดตามภาพด้านล่างนี้กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู