เทศบาลตำบลบางปู

เบอร์ติดต่อกำนัน-ผญ.บ้าน

ข้อมูลเทศบาล

User Rating: / 32
แย่ดีที่สุด 
ต.บางปู
กำนันตำบลบางปู หมู่ 4
มือถือ
  - นายสมาน  ปิ่นอยู่
08-1836-7972
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1  
  - นายชาตรี  นิ่มสงวน
08-9671-6794
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
 
  - นายวาสนา  แสงสว่าง
08-1918-7905
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3  
  - นายคมสัน  ภู่เทียน
08-1929-9812
ต.บางปูใหม่
กำนันตำบลบางปูใหม่ หมู่ 8
มือถือ
- นายบัวหลวง  ทองเรือง08-1913-3958
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
  - นายนิรุต  บุญมาก
08-6363-3264
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2  
  - นายเกรียงไกร  ชูไสว 08-1915-0726
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3  
  - นายพิทวัส  จันทรสมโภชน์
09-2265-4035
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4  
  - นายเสน่ห์  โพธิ์อรุณ
08-9541-1559
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5

  - นายนกเขา ท้วมกลัด
08-1867-1378
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6  
  - นายพิสิษฐ์  อุดมผลพัฒนพร 08-1868-8780
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7  
  - นายสุจริต  บุญรอด 08-9769-1547
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9  
  - นายพิเชษฐ์  ยุ้นพันธ์
08-1825-1780
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10  
  - น.ส.วันเพ็ญ  หฤทัยสดใส 08-1310-1211
ต.ท้ายบ้าน
กำนันตำบลท้ายบ้าน หมู่ 4
มือถือ
  - นายไพบูลย์  พินเที่ยง 08-9135-5794
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1  
  - นายธนาวุฒิ  อภิญญาสถาพร
-
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2  
  นายสมมาท  วงษ์บุญรอด 08-1421-0427
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3  
  - นางธัญญา นารอด
081-6163455
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5  

  - นางวนิดา  ศิริบรรจง

08-9124-8285
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6  
  - น.ส.สังเวียน  จำปีคง 08-1732-2541
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7  
  - นางเฉลียว  สกุลณวงศ์
08-6020-7526
ต.ท้ายบ้านใหม่
กำนันตำบลท้ายบ้านใหม่ หมู่ที่ 4
มือถือ
  - นายสามารถ  เจนสาริกรรม
08-1689-4063
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1  
  - ว่าที่ ร.ต.พรชัย  สมบูรณ์
-
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2  
  - นางกำไล  รุ่งเรือง 08-1911-3209
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3  
  - นายชูชาติ  ดุลยปภัสสร 08-9774-4100
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
 
  - นายสิทธิ์ปกรณ์  จุลแก้ว
08-1804-3769
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6  
  - นายสมเกียรติ  ทองเหลือ 08-6810-2050
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7  
  - นายอำนาจ  บุญทิน 08-1341-7421
 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8  
  - นางทัศพร  เรืองแสง 08-1404-4650

 ข้อมูล ณ วันที่ กุมภาพันธ์ 2564

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายเจษฎา แพงแสงไพศาล
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู