เทศบาลตำบลบางปู

ติดต่อประธานชุมชน

ข้อมูลเทศบาล

User Rating: / 11
แย่ดีที่สุด 

รายชื่อประธานชุมชน / ที่อยู่/ เบอร์โทรศัพท์

ที่ ชื่อชุมชน ชื่อประธานชุมชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ

ตำบลบางปู

1 ชุมชนคลองตาเจี่ย นายบุญลือ สุขะกาลนันท์ 14 ม.1 ต.บางปู 086 -0370868


2 ชุมชนคลองตาก๊ก นายวิชาญ โปร่งแก้วงาม
22/1 ม.2 ต.บางปู 086-5373743


3 ชุมชนคลองใหม่ นายคำนึง ภู่เทียน 166 ม. 3 ต.บางปู 086-0838733


4 ชุมชนคลองบางปู นางสมร เจริญพานิช 181 ม. 4 ต.บางปู 085-1208324ตำบลบางปูใหม่

5 ชุมชนคลองหัวลำภู นายสนอง แจ้งเวช 436 ม.1 ต.บางปูใหม่ 02 -3231534


6 ชุมชนคอต่อฝั่งน้ำเค็ม นางวิไลลักษณ์ ม่วงตะเรียน
19/1 ม.2 ต.บางปูใหม่ 087-82545877 ชุมชนคอต่อฝั่งน้ำจืด นายสรนาท หมัดกอเซ็ม   546/1 ม.2 ต.บางปูใหม่ 089-1726717


8 ชุมชนปัญญานครฟาร์มไก่ นายไพโรจน์ เหลาชิด
340/819 ม.3 ต.บางปูใหม่ 085-1269625


9 ชุมชนยายจิ๋วบางปูแลนด์ นายวันชัย ขาวไพบูลย์ 299/375 ม.3 ต.บางปูใหม่ 081-2071195


นายทวีป พัดทอง 299/162 ม.3 ต.บางปูใหม่
081-9216761
10 ชุมชนโครงการ 4 แท้งน้ำ นายพนอม สุวรรณคำ 209/193 ม.3 ต.บางปูใหม่ 02-3231391


11 ชุมชนนวลเอกนครซิตี้ นายสุชิน เกตุแก้ว 122/1 ม.3 ต.บางปูใหม่ 081-6124270


12 ชุมชนตำหรุ นางสาวจุไร โตสงวน
15 ม.4 ต.บางปูใหม่ 087-0484862


13 ชุมชนบางสำราญออมทอง จ.ส.อ.อรุณ พ่วงพุก
899 ม.4 ต.บางปูใหม่ 081-9182403


14 ชุมชนเสาธงพัฒนาน้ำจืด นางมะละ แจ่มจันทร์
530 ม.5 ต.บางปูใหม่ 081-7913512


15 ชุมชนคลองเสาธง นายบรรเจิด อุดมสมุทรหิรัญ 1 ม.5 ต.บางปูใหม่ 089-7605664


16 ชุมชนฟอกหนัง นายพิสิษฐ์ อุดมผลพัฒนพร 209/1 ม.6 ต.บางปูใหม่ 081-8688780


17 ชุมชนเสด็จแม่ นายสรรค์ชัย ศรีพัชรานุกุล 788 ม.7 ต.บางปูใหม่ 086-8801962


18 ชุมชนสามห่วงยั่งยืน นายสุจริต บุญรอด 171/1 ม.7 ต.บางปูใหม่ 089-7691547


19 ชุมชนทรัพย์ร่มเกล้า นายสมบัติ ประภานนท์
4/1 ม.8 ต.บางปูใหม่ 081-8237686


20 ชุมชนพัฒนาทรัพย์ นายประวิทย์ ประทุมวัน 859 ม.8 ต.บางปูใหม่ 089-6934894


21 ชุมชนเจริญสุข นายทองคำ ผลโพธิ์ 228 ม.9 ต.บางปูใหม่ 063-7929899


22 ชุมชนรสทิพย์ นายสมคิด คล้ายศิริ 530/7 ม.10 ต.บางปูใหม่ 084-1573575ตำบลท้ายบ้าน

23 ชุมชนคลองหลวง 3 นายวิโรจน์ กรอบทอง 191 ม.1 ต.ท้ายบ้าน 081-8308141


24 ชุมชนเมฆฟ้าวิลล์เพชรงาม นายจารึก แปลกพงษ์ศิริ 69/129 ม.2 ต.ท้ายบ้าน 081-9109086


25 ชุมชนพนาสนธิ์ซิตี้วิลเลจ นายเกรียงศักดิ์ สายธนู 1/205 ม.2 ต.ท้ายบ้าน 092-2019576
02-7090454


26 ชุมชนอิตาเลี่ยนไทย นายวิเชียร ทับทิม 224 ม.3 ต.ท้ายบ้าน 061-7818120


27 ชุมชนคลองแสนสุข นางกาญจนา ประเสริฐ
191 ม.4 ต.ท้ายบ้าน 081-6172695


28 ชุมชนนกแก้ว - สามเอส นางพลอย หมอนเมือง 151 ม.6 ต.ท้ายบ้าน 081-9271722


29 ชุมชนคลองศาลาแดง นายวัต นามสมุทร 131 ม.6 ต.ท้ายบ้าน 081-5548501


30 ชุมชนพนาสนธิ์ 8 นางสาวสังเวียน จำปีคง 699/447 ม.6 ต.ท้ายบ้าน 081-7322541
02-7024241
31 ชุมชนวัดราษฏร์โพธิ์ทอง นายประกอบ ศิริบรรจง
1284 ม.5 ต.ท้ายบ้าน 087-0892744


32 ชุมชนพรสวรรค์ นายอิทธิพล สกุลณวงศ์ 20/11 ม.7 ต.ท้ายบ้าน 087-9849768ตำบลท้ายบ้านใหม่

33 ชุมชนตะกาดปลั่งเปล่ง นายชลิต ปลั่งเปล่ง 492 ม.1 ต.ท้ายบ้านใหม่ 097-1636997


34 ชุมชนอุ่นอารี นางชำนิ อัจนารัศมี 120/2001 ม.2 ต.ท้ายบ้านใหม่ 083-4495074


35 ชุมชนอู่ทองพัฒนา นายอรวรรณ ทองอิ่มพงษ์
120/72 ม.2 ต.ท้ายบ้านใหม่ 095-5891496


36 ชุมชนวัดพุทธภาวนาราม นายสมถวิล พูลเกตุ 786 ม.3 ต.ท้ายบ้านใหม่ 081-9887882


37 ชุมชนตะกาด น.ส.สายสมร วงษ์บุญรอด 120/19 ม.4 ต.ท้ายบ้านใหม่ 089-4999561


38 ชุมชนยัวซ่าคาร์สันร่วมใจ นางสายพรวน ชุดทอง
286 ม.5 ต.ท้ายบ้านใหม่ 085-3540415


39 ชุมชนไทรงามฯ ร.ต.เฉลิมชาติ ไวยวิฬา 815/39 ม.5 ต.ท้ายบ้านใหม่ 089-6963217


40 ชุมชนบุญประคอง นายธวัช บุญประคอง 1319 ม.6 ต.ท้ายบ้าน 087-0084428


41 ชุมชนโครงการ 3 บางปูวิลล่า นายจินดา บุญเลิศ
1279/905 ม.6 ต.ท้ายบ้านใหม่ 081-3729391


42 ชุมชนมีสินเลิศพัฒนา นางฐานิตา คำไทย
55/36 ม.6 ต.ท้ายบ้านใหม่ 086-6098001


43 ชุมชนพระยืน นายสมบูรณ์ ดอกกลิ่น 674 ม.7 ต.ท้ายบ้านใหม่ 062-4619445


44 ชุมชนการบินพลเรือน นายธนบูรณ์ บัวทอง 51/73 ม.7 ต.ท้ายบ้านใหม่ 089-788176445 ชุมชนจัดสรรเสนาะ นางรัตจันทร์ แก่นยิ่ง
201/24 ม.8 ต.ท้ายบ้านใหม่ 087-4979695


46 ชุมชนศิวะนครเมืองใหม่ นางมาลี กมลบูรณ์
11/60 ม.8 ต.ท้ายบ้านใหม่ 089-7768341


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-