เทศบาลตำบลบางปู

ติดต่อประธานชุมชน

ข้อมูลเทศบาล

User Rating: / 7
แย่ดีที่สุด 

รายชื่อประธานชุมชน / ที่อยู่/ เบอร์โทรศัพท์

ที่ ชื่อชุมชน ชื่อประธานชุมชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ

ตำบลบางปู

1 ชุมชนคลองตาเจี่ย นายบุญลือ สุขะกาลนันท์ 14 ม.1 ต.บางปู 086 -0370868


2 ชุมชนคลองตาก๊ก นายเทียนชัย นิ่มสงวน 22/1 ม.2 ต.บางปู 081-7759722


3 ชุมชนคลองใหม่ นายคำนึง ภู่เทียน 166 ม. 3 ต.บางปู 086-0838733


4 ชุมชนคลองบางปู นางสมร เจริญพานิช 181 ม. 4 ต.บางปู 086 -0409936
089 -9892520


ตำบลบางปูใหม่

5 ชุมชนคลองหัวลำภู นายสนอง แจ้งเวช 436 ม.1 ต.บางปูใหม่ 02 -3231534


6 ชุมชนคอต่อฝั่งน้ำเค็ม นายสุรชัย เพ็ชรกูล 546/1 ม.2 ต.บางปูใหม่ 087-7083864


นายสันติ ดาวกระจ่าง
080-0592992
7 ชุมชนคอต่อฝั่งน้ำจืด นายสรนาท หมัดกอเซ็ม 802 ม.2 ต.บางปูใหม่ 089-1726717


8 ชุมชนปัญญานครฟาร์มไก่ นายวิเชียร ทองบุญรอด 340/782 ม.3 ต.บางปูใหม่ 083-9793167


9 ชุมชนยายจิ๋วบางปูแลนด์ นายวันชัย ขาวไพบูลย์ 340/812 ม.3 ต.บางปูใหม่ 081-2071195


นายทวีป พัดทอง
081-9216761
10 ชุมชนโครงการ 4 แท้งน้ำ นายพนอม สุวรรณคำ 209/193 ม.3 ต.บางปูใหม่ 02-3231391


11 ชุมชนนวลเอกนครซิตี้ นายสุชิน เกตุแก้ว 122/1 ม.3 ต.บางปูใหม่ 081-6124270


12 ชุมชนตำหรุ นายนพพร ขำพร้อม 52 ม.4 ต.บางปูใหม่ 086-0110068


13 ชุมชนบางสำราญออมทอง นายบรรเทิง ชูรา 100/135 ม.4 ต.บางปูใหม่ 080-2499847


14 ชุมชนเสาธงพัฒนาน้ำจืด นายสมชาติ เบ็ญกุล 115 ม.5 ต.บางปูใหม่ 081-2855729


นางมะละ แจ่มจันทร์
081-7913512
15 ชุมชนคลองเสาธง นายบรรเจิด อุดมสมุทรหิรัญ 216 ม.5 ต.บางปูใหม่ 089-7605664


16 ชุมชนฟอกหนัง นายพิสิษฐ์ อุดมผลพัฒนพร 209/1 ม.6 ต.บางปูใหม่ 081-8688780


17 ชุมชนเสด็จแม่ นายสรรค์ชัย ศรีพัชรานุกุล 788 ม.7 ต.บางปูใหม่ 085-8801962


นายสุทิน สุขบรรณ์
081-2539155
18 ชุมชนสามห่วงยั่งยืน นายสุจริต บุญรอด 171 ม.7 ต.บางปูใหม่ 089-7691547


19 ชุมชนทรัพย์ร่มเกล้า นายเถลิงยศ บุตุคำ 34/7 ม.8 ต.บางปูใหม่ 081-3098517


นายยอดธรรม วัดนุชา
081-6852973
20 ชุมชนพัฒนาทรัพย์ นายประวิทย์ ประทุมวัน 859 ม.8 ต.บางปูใหม่ 089-6934894


21 ชุมชนเจริญสุข นายทองคำ ผลโพธิ์ 228 ม.9 ต.บางปูใหม่ 086-0194325


นายสมชาย เรือหงษ์
086-9984500
22 ชุมชนรสทิพย์ นายสมคิด คล้ายศิริ 530/7 ม.10 ต.บางปูใหม่ 081-7028134ตำบลท้ายบ้าน

23 ชุมชนคลองหลวง 3 นายวิโรจน์ กรอบทอง 191 ม.1 ต.ท้ายบ้าน 081-8308141


24 ชุมชนเมฆฟ้าวิลล์เพชรงาม นายจารึก แปลกพงษ์ศิริ 69/12 ม.2 ต.ท้ายบ้าน 081-9109086


25 ชุมชนพนาสนธิ์ซิตี้วิลเลจ นายเกรียงศักดิ์ สายธนู 1/205 ม.2 ต.ท้ายบ้าน 089-5197300
02-7090454


26 ชุมชนอิตาเลี่ยนไทย นายวิเชียร ทับทิม 224 ม.3 ต.ท้ายบ้าน 086-7741374


27 ชุมชนคลองแสนสุข นายอลงกรณ์ ทองใบศรี 24 ม.4 ต.ท้ายบ้าน 083-0583436


นายไพโรจน์ แสงพลอย
081-1015840
28 ชุมชนนกแก้ว - สามเอส นางพลอย หมอนเมือง 151 ม.6 ต.ท้ายบ้าน 081-9271722


29 ชุมชนคลองศาลาแดง นายวัต นามสมุทร 302/218 ม.6 ต.ท้ายบ้าน 081-5548501


30 ชุมชนพนาสนธิ์ 8 นางสาวสังเวียน จำปีคง 699/447 ม.6 ต.ท้ายบ้าน 081-7322541
02-7024241
31 ชุมชนวัดราษฏร์โพธิ์ทอง นายปลอบ คงเข็ม 829 ม.5 ต.ท้ายบ้าน 081-8171429


32 ชุมชนพรสวรรค์ นายอิทธิพล สกุลณวงศ์ 20/11 ม.7 ต.ท้ายบ้าน 087-9849768ตำบลท้ายบ้านใหม่

33 ชุมชนตะกาดปลั่งเปล่ง นายชลิต ปลั่งเปล่ง 492 ม.1 ต.ท้ายบ้านใหม่ 087-9186702


34 ชุมชนอุ่นอารีย์ นางชำนิ อัจนารัศมี 120/2001 ม.2 ต.ท้ายบ้านใหม่ 083-4495074


35 ชุมชนอู่ทองพัฒนา นายชัยสิทธิ์ วงศ์เกษร 120/608 ม.2 ต.ท้ายบ้านใหม่ 089-5059721


36 ชุมชนวัดพุทธภาวนาราม นายสมถวิล พูลเกตุ 786 ม.3 ต.ท้ายบ้านใหม่ 081-9887882


37 ชุมชนตะกาด น.ส.สายสมร วงษ์บุญรอด 120/19 ม.4 ต.ท้ายบ้านใหม่ 089-4999561


38 ชุมชนยัวซ่าคาร์สันร่วมใจ นายสมเนา วันเพ็ญ 898 ม.5 ต.ท้ายบ้านใหม่ 087-0293823


39 ชุมชนไทรงามฯ พ.อ.อ.เฉลิมชาติ ไวยวิฬา 815/39 ม.5 ต.ท้ายบ้านใหม่ 089-6963217


40 ชุมชนบุญประคอง นายธวัช บุญประคอง 1319 ม.6 ต.ท้ายบ้าน 087-0084428


41 ชุมชนโครงการ3บางปู นายกฤษณ์ฏิพงษ์ บูรณะภักดี 1279/184 ม.6 ต.ท้ายบ้านใหม่ 089-0338388

วิลล่า42 ชุมชนมีสินเลิศพัฒนา นางสาวรัชนี สุนทรเกตุ 1679/119 ม.6 ต.ท้ายบ้านใหม่ 02-3894246


43 ชุมชนพระยืน นายสมบูรณ์ ดอกกลิ่น 674 ม.7 ต.ท้ายบ้านใหม่ 089-0296470


44 ชุมชนการบินพลเรือน นายธนบูรณ์ บัวทอง 989/223 ม.7 ต.ท้ายบ้านใหม่ -45 ชุมชนจัดสรรเสนาะ นายนี เจริญสุข 38 ม.8 ต.ท้ายบ้านใหม่ 087-0225253


46 ชุมชนศิวะนครเมืองใหม่ นายกิตติโชค เมืองใจ 8/41 ม.8 ต.ท้ายบ้านใหม่ 086-9779387


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู