►การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 


              สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งว่า พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 มาตรา 38 บัญญัติให้บุคคลซึ่งใช้น้ำในบริเวณใกล้เคียงกัน และอยู่ในเขตลุ่มน้ำเดียวกัน มีสิทธิรวมตัวกันจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อประโยชน์ร่วมกันเกี่ยวกับการใช้การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษาการฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในหมู่สมาชิกขององค์กรผู้ใช้น้ำ และวรรคสอง วัตถุประสงค์ หน้าที่และอำนาจ กละการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำ รวมทั้งหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกโดยนายกรัฐมนตรีตามกฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้ พ.ศ.2564 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 และประกาศสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ เรื่องกำหนด แบบคำขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ แบบหนังสือสำคัญการจดทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำ แบบรายงานผลการดำเนินงานองค์กรผู้ใช้น้ำ แบบคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดองค์กรผู้ใช้น้ำ และแบบคำขอเลิกการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ.2564 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564 ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำของตน
             จึงขอประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำให้กับเครือข่ายหรือกลุ่มบุคคลที่มีความสนใจ โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ www.onwr.go.th

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561
2. กฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ.2564
3. ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง กำหนดแบบคำขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ ฯ พ.ศ.2564

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู