►โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

กิจกรรมเทศบาล

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

            เทศบาลตำบลบางปูได้จัดโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ขึ้นโดยได้อบรมเมื่อวันที่ 12-27พฤศจิกายน 2563 และเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ เดือน มีนาคม 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นได้ดำเนินกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลตำบลบางปู ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ วัดความดันโลหิต กายภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อ ฝึกสมอง ติดตามการรับประทานยา แนะนำโภชนาการ การทำความสะอาดช่องปากภายใต้การกำกับดูแลของคณะทำงานจัดทำแผนงานดูแลรายบุคคล (Care plan)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู