►ขยายเวลาระงับการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและออกบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มันสัญชาติไทยให้แก่คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา)

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

        จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เพื่อเป็นการสกัดกั้นและระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวและเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพอนามัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จึงขยายเวลาระงับการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและออกบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แก่คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เป็นการชั่วคราวออกไปจากเดิมสิ้นสุวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ขยายออกไปเป็นภายในวันที่ 13 กันยายน 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

        จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวทราบโดยทั่วกัน

Attachments:
Download this file (ขยายเวลาทะเบียนประวัติคนต่างด้าว.pdf)เอกสารแนบท้าย[ ]2263 Kb

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู