►ส่งมอบความห่วงใยจากเทศบาลตำบลบางปูมายังพี่น้องประชาชนชาวบางปู

โคโรนา 2019

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

           ข่าวประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลบางปู นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ท่านธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู ได้ส่งผ่านความห่วงใยมายังพี่น้องประชาชนชาวบางปู เพื่อเป็นการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงได้ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าวให้กับประชาชนในพื้นที่ ครอบคลุมทั้ง 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลบางปู ตำบลบางปูใหม่ ตำบลท้ายบ้าน และตำบลท้ายบ้านใหม่ โดยผ่านประธานชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ประธานกรรมการหมู่บ้าน และผู้นำชุมชน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ เป็นตัวแทนในการมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในครั้งนี้ โดยจะเริ่มทยอยส่งมอบให้ทุกครัวเรือน ๆ ละ 1 ชุดตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

           จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู