►มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) จังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 10)

โคโรนา 2019

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) จังหวัดสมุทรปราการ ( ฉบับที่ 10 )

รายละเอียดสำคัญดังนี้
       1. ให้ยกเลิกคำสั่งจังหวัด  เรื่องการสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เปลี่ยนเป็นมาตรการควบคุม ข้อห้ามและข้อปฏิบัติตามประกาศจังหวัด ให้บังคับใช้กับพื้นที่เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้
       2. ปิดสถานที่ดังต่อไปนี้เป็นการชั่วคราว
           - ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านอินเทอร์เน็ต และสถานประกอบการอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน
           - ห้างเปิดได้เฉพาะซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหารเเละเครื่องดื่ม ธนาคารเเละสถานบันการเงิน ร้านขายยาเเละเวชภัณฑ์ ร้านอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร เเละพื้นที่ฉีดวัคซีน
           - ศูนย์พระเครื่องหรือสนามพระเครื่อง
           - สระว่ายน้ำ
           - โต๊ะสนุ๊ก บิลเลียด
           - โรงยิมและฟิตเนส
           - สถานประกอบการนวดแผนไทย สปาเสริมความงามและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
       3. ห้ามออกจากเคหะสถานระหว่าง 21:00 น ถึง 04:00 น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
       4. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมในการรับแจ้งเบาะแส เหตุฉุกเฉิน และเข้าช่วยเหลือประชาชนตามหน้าที่และอำนาจ รวมทั้งปราบปรามผู้กระทำผิดที่อาศัยช่วงยามวิกาล ในการละเมิดกฎหมายด้วย
       5. บุคคลที่ได้รับการยกเว้นเขาออกเคหะสถานในช่วงเวลาดังกล่าว
           - ผู้ป่วยและผู้มีความจำเป็นต้องพบแพทย์ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่จะต้องปฏิบัติงานในด้านสาธารณสุข
           - การขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ของประชาชน เช่นการขนส่งอาหาร เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และผลผลิตทางการเกษตร น้ำมันเชื้อเพลิง ไปรษณีย์ สินค้าเพื่อส่งออกและนำเข้า
           - การขนส่งหรือขนย้ายประชาชนที่เจ็บป่วย
           - ผู้ที่ให้บริการหรืออำนวยประโยชน์และความสะดวกแก่ประชาชน
           - การประกอบอาชีพจำเป็น ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานตามรอบเวลา หรือการทำงานที่ต้องเปลี่ยนกะหรือผลัดเวรยาม
           - กรณีจำเป็นอื่นๆต้องได้รับอนุญาตเป็นเฉพาะราย จากเจ้าหน้าที่
       6. อัตราการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง ให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานรัฐ ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งให้เต็มความสามารถเท่าที่จะทำได้สำหรับการปฏิบัติงานของภาคเอกชน ให้เจ้าของกิจการพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของบุคลากรในสังกัดให้เหมาะสมกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิค-19เพื่อลดการเคลื่อนย้ายการเดินทางของบุคลากรเพื่อไม่ให้กิจการต้องหยุดชะงักหากเกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในองค์กร
       7. มาตรการควบคุมบนบูรณาการแบบเร่งด่วน สำหรับสถานที่และกิจการ ให้เปิดดำเนินการตามเงื่อนไข  เวลา การจัดระบบระเบียบและมาตรการป้องกันเข้มงวด ที่เคยได้กำหนดไว้แล้วดังต่อไปนี้
           - การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มหรือสถานประกอบการใดที่มีการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ให้เปิดดำเนินการได้ถึง 20:00 น ห้ามนั่งรับประทานในร้าน ให้นำกลับรับประทานที่บ้านได้เท่านั้น
           - ร้านสะดวกซื้อตลาดนัดถนนคนเดินให้เปิดดำเนินการได้จนถึง 20:00 น โดยจำกัดร้านสะดวกซื้อให้เปิดปิดตามเวลา 20:00 น ถึง 04:00 น
           - สวนสาธารณะลานกีฬาหรือสถานที่ออกกำลังกายในที่โล่งให้เปิดได้จนถึง 20:00 น
           - ร้านเสริมสวยร้านตัดผม ให้เปิดดำเนินการได้เท่าที่ตามเงื่อนไขที่ได้ประกาศก่อนหน้านี้
           - ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มที่มีมากกว่า 5 คน ตามข้อกำหนดและข้อยกเว้น หากประสงค์จัดกิจกรรมในช่วงเวลานี้ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบและทบทวนมาตรการป้องกันโรคในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสถานที่ที่เปลี่ยนแปลงไป
           - โรงเรียนและสถาบันการศึกษาหรือฝึกอบรม ให้ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ ของประกาศจังหวัดสมุทรปราการ
       8. การขนส่งสาธารณะ ให้สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ รับผิดชอบตรวจสอบ การจัดระบบและระเบียบ จำนวนและช่วงเวลาของการเดินรถ ให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันโรคทั้งนี้การให้บริการการสัญจรแก่ผู้เดินทาง อาจไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจร
       9. การเดินทางข้ามจังหวัด ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงหรือชะลอการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดในช่วงระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่มีเหตุจำเป็น
     10. มาตรการป้องกันและรองรับผู้ติดเชื้อ เพื่อกำหนดมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและรองรับผู้ติดเชื้อที่อาจเพิ่มสูงขึ้น เร่งรัดจัดตั้งสถานพยาบาลชั่วคราว เพิ่มขีดความสามารถในการรักษาพยาบาล  รวมทั้งเพิ่มจุดบริการตรวจคัดกรอง
     11. มาตรการเพื่อมิให้มีการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารอันทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉิน  การเสนอข่าวหรือสื่อที่อาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ เป็นความผิดตามมาตรา 9  (3) แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
     12. การผ่อนคลายมาตรการป้องกันในกลุ่มแรงงานก่อสร้าง  ตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการ การหยุดก่อสร้างชั่วคราวอาจส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายเชิงโครงสร้าง หรือโครงการก่อสร้างบางประเภทที่มีความจำเป็นอันสมควรได้รับการยกเว้นดังนี้
          - โครงการก่อสร้างใต้ดินที่มีความลึก หรือการก่อสร้างใต้ดินที่ยังไม่มีการเทปูนปิดล้อม
          - การก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านจราจร เช่น ไฟสัญญาณจราจร แบริเออร์กั้นช่องจราจร หรือแผ่นเหล็กปิดงานก่อสร้างผิวจราจร
          - การก่อสร้างที่มีความเกี่ยวข้องกับมาตรการควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด เพื่อวัตถุประสงค์ด้านสาธารณสุข เช่นโรงพยาบาลสนาม สถานพยาบาล และสถานที่ก่อสร้างอื่นๆ ที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรค
     13. การอนุญาตเคลื่อนย้ายแรงงาน เช่นการรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ การตรวจวินิจฉัยหรือฉีดวัคซีน ให้ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ โดยแสดงเอกสารและหลักฐานที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาอนุญาต และต้องดำเนินมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด
      หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ อาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  และความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2564

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ ฉบับที่ 10

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู