►มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 9

โคโรนา 2019

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  ฉบับที่ 9

         มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  ฉบับที่ 9 มีสาระสำคัญ ดังนี้
         1. เรื่องของมาตรการเร่งด่วนสำหรับพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าควบคุมชลอการแพร่ระบาดของCOVID-19 อย่างน้อย 30 วันและให้ติดตามประเมินสถานการณ์ทุก 15 วัน ให้นำมาตรการควบคุม ข้อห้ามและข้อปฏิบัติตามคำสั่งสมุทรปราการ ที่ 2165/2564 และประกาศจังหวัดฯฉบับที่ 8 มาใช้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้
         2. ปิดแคมป์ก่อสร้าง 30 วัน (หยุดการก่อสร้าง-ดัดแปลง-ต่อเติม หรือรื้อถอน..อาคาร,บ้านต่างๆ) #ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงาน โดยมีฝ่ายปกครอง ฝ่ายความมั่นคงตรวจคนเข้าออกห้ามเคลื่อนย้ายแรงงาน และให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หน่วยงานที่เกี่ยงข้อง เข้าเข้าควบคุมโรคภายใต้การกำกับของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลในพื้นที่
         3. การควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ(Bubble&Seal) แรงงาน ในสถานประกอบการ-โรงงาน โดยเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อ ตามแนวปฏิบัติ ศบค. /และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
         4. มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วน
             (1) การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ทำได้เฉพาะการนำกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น
             (2) ห้างสรรพสินค้าเปิดได้ถึง3ทุ่ม งดโรงหนัง  สวนน้ำ ฟู๊ดคอร์ท  เน้นเว้นระยะห่าง เพิ่มจุดพักคอย
             (3) โรงแรม, ศูนย์แสดงสินค้า, ศูนย์ประชุมเปิดทำการได้  งดประชุม  สัมนา จัดเลี้ยง
             (4) ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มมากกว่า20คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมของเจ้าหน้าที่  ที่กักกันโรค
         5. เจ้าหน้าที่ควบคุมโรค ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจตราตลาด เร่งตรวจเชิงรุก จำแนกความเสี่ยง เพื่อจำกัดการแพร่ระบาด  หากพบคลัสเตอร์ ให้เสนอคณะกรรมการควบคุมโรคฯ
         6. เมื่อมีคำสั้งปิดสถานที่ ให้ความช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบ(กลุ่มเปราะบาง,ผู้ด้อยโอกาส,ผู้สูงอายุ)จากการสั่งปิดสถานที่ โดยการสนับสนุนจาก พมจ., มหาดไทย, จังหวัด, อปท. ตามความเหมาะสม
         7. ตั้งจุดสกัดแรงงาน ในทางเชื่อมต่อจังหวัด โดยให้ผ่านเข้าออกเฉพาะผู้ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดต้นทางและปลายทางเท่านั้น ประชาชนทั่วไปให้ดำเนินเท่าที่จำเป็น
         8. ปราบปรามผู้กระทำความผิดเสี่ยงต่อการแพร่โรคอย่างเคร่งครัด (มั่วสุมต่างๆ-เคลื่อนย้ายแรงงาน) และหากเจ้าพนักงานเกี่ยวข้องอาจมีโทษตามกฏหมาย
         9. จัดให้มี Work from Home : WFH
        10.งดกิจกรรมทางสังคม (งานเลี้ยงสังสรรค์-รื่นเริง) ยกเว้นประเพณีตามที่ได้กำหนดไว้แล้ว ให้เข้มงวดมาตรการป้องกันโควิด-19
        11.สถานที่หรือกิจกรรมนอกเหนือจากข้างต้น ให้ยึดตาม ฉบับที่8
        เพื่อความเหมาะสมกันสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอาจพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติคต่อในการสั่งปิด จำกัด หรือห้ามการดำเนินการของพื้นที่ สถานที่ หรือพาหนะ หรือสั่งให้งดการทำกิจกรรมซึ่งมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคเพิ่มเติมจากที่กำหนดได้

        ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2564

รายละเอียดประกาศ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู