►การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิ่ม)

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

             บริษัท ซีคอท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการหรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิ่ม) ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลบางโปรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
            บริษัทฯ ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโครงการฯ บริษัทฯ ร่วมกับ กฟผ. จึงได้จัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 เพื่อทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิ่ม) ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ระหว่างเวลา 13.30-17.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ 2 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู