►คู่มือแนวทางการดูแลผู้สูงอายุในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โคโรนา 2019

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

            ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันที่มีการแพร่กระจายเป็นวงกว้าง และทวีความรุนแรงขึ้น กรมกิจการผู้สูงอายุ จึงมีนโยบายในการสร้างความตระหนักรู้เท่าทันและเตรียมความพร้อมรับมือ ในสถานการณ์ดังกล่าว ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อเป็นการป้องกันกลุ่มเปราะบางในการที่ต้องเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้มากที่สุด จึงขอประชาสัมพันธ์แนวทาง เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแลผู้สูงอายุในสถานการณ์ปัจจุบันให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับผู้สูงอายุทราบ รายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

คู่มือแนวทางการดูแลผู้สูงอายุในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู