เทศบาลตำบลบางปู

ฝ่ายนิติบัญญัติ

โครงสร้าง

User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
 
โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
     
 

 
 
นายสมศักดิ์ คล้ายศิริ
 
 
ประธานสภาเทศบาล
 
 
 
 

 


นางธารินี พินเที่ยง


รองประธานสภาเทศบาล

     
นายไพรัตน์ จันทร์ไชยแก้ว


เลขานุการสภาเทศบาล

     นายเปรม บุญทิน
น.ส.ประภารัตน์ แจ้งสุทิมล
นางณิชากร เชื้อไทย
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
 
   
 

น.ส.สุดารัต ชูเจริญ
น.ส.เนตรมณี ยุ้นพันธ์
นางถนอมศรี ทองเหลือ
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล     
น.ส.ณัฐพัชร์ บุญประเสริฐภาน.ส.เกศรินทร์ ชูไสวนายนาวี เรืองอร่าม
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาล

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู