โครงการนวัตกรรมใหม่การจัดเก็บผักตบชวาอย่างยั่งยืน ทต.บางปู

โครงการดีเด่น

User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 


ชมวีดีทัศน์

"โครงการนวัตกรรมใหม่การบริหารจัดการการจัดเก็บผักตบชวาอย่างยั่งยืน”

              ปัญหาผักตบชวาถือเป็นปัญหาของทุกท้องถิ่น เรียกว่าเป็นปัญหาระดับประเทศก็ว่าได้  คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบางปูซึ่งนำโดยท่านธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู ได้มีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาของผักตบชวาเป็นอย่างมาก เพราะเทศบาลตำบลบางปูเป็นพื้นที่รับน้ำสุดท้ายก่อนออกทะเล ฉะนั้นผักตบชวาจากท้องที่อื่นๆ จึงไหลมารวมกัน เป็นปัญหาใหญ่ และเป็นปัญหาที่หนักมากสำหรับเทศบาลของเรา
              การกำจัดผักตบชวาของเทศบาลตำบลบางปูในความเป็นจริงแล้ว เป็นภาระหน้าที่หลักของกรมชลประธาน ซึ่งมีงบประมาณและเจ้าหน้าที่น้อยไม่สามารถดำเนินการได้อย่างทั่วถึงแต่ทั้งนี้ ท่านนายกธีรพล ชุนเจริญ ถือว่าปัญหาผักตบชวาเป็นเรื่องที่ต้องร่วมกันแก้ปัญหา  เพราะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน  ในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านๆมาเทศบาลตำบลบางปูได้ใช้งบประมาณ ในการแก้ปัญหานี้กว่า 3 ล้านบาทต่อปี แต่ผักตบชวาก็ยังคงไหลตามน้ำมาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  จึงมีนโยบาย ในการกำจัดผักตบชวาเป็นการถาวร ในทุกๆปี จึงมอบหมายให้ ปลัดเทศบาล รับนโยบายการกำจัด ผักตบชวาและวางแผนในการทำงาน โดยเริ่มจากออกสำรวจสภาพปัญหาจากการตรวจสอบพื้นที่จริง โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการ ช่วยกันดูแลกำกับอย่างใกล้ชิด ทุกวัน โดยมีขั้นตอน การดำเนินงานดังต่อไปนี้
             1. เทศบาลจัดเก็บเอง โดยระดมเจ้าหน้าที่จากกองต่างๆ  นำโดย  กองช่างสุขาภิบาล กองช่าง กองการประปา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ช่วยกันดูแลการจัดเก็บผักตบทั้งหมด โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ช่วยกันดูแลกำกับอย่างใกล้ชิด ทุกวัน
             2. ประสานองค์กรภาคเอกชนเข้าร่วมดำเนินงานจิตอาสา อาทิเช่น โรบินสัน ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการในครั้งนี้
             3. จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาบางปู ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เชิญชวนหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ทหาร ตำรวจ กว่า 500 คน ร่วมพัฒนาคลองชลประทานในเขตพื้นที่ของตนเอง โดยมีเป้าหมายคือ สร้างจิตสำนักการรักชุมชนในแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากท่านผู้ว่าราชการ ท่านชาติชาย อุทัยพันธ์ ในการลงมาตรวจสอบดูแลอย่างใกล้ชิด มีการทำบันทึกข้อตกลงในการแก้ไขปัญหาผักตบชวาระหว่างเทศบาลตำบลบางปู กับหน่อยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน  เพื่อสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการแก้ปัญหาผักตบชวาอย่างเต็มประสิทธิภาพ
             4. ประสานงาน บริษัทผู้รับจ้าง ในการขอเครื่องจักรมาช่วยในขั้นตอนการทำงานในจุดต่างๆ
             5. ขอรับการสนับสนุนเครื่องเติมอากาศ จำนวน 38 เครื่อง เพื่อใช้ในการเติม ออกซิเจน ตามแนวคลองชลประทานเรียบถนนสุขุมวิท โดยมีคอนเซปว่า( คลองต้องสะอาดและปลอดภัย )
จากการดำเนินงาน ทั้งหมดนี้เทศบาลตำบลบางปูใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานโดยประมาณ 5-6 เดือน เท่านั้น

***และพูดได้ว่า เราสามารถกำจัดผักตบชวา ที่แน่นหนามากให้หมดไปจากพื้นที่ ไร้ผักตบ 100%***

              หลังจากที่เทศบาลตำบลบางปูได้กำจัดผักตบชวาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  เราได้มีมาตรการเพื่อมิให้ผักตบชวากลับมาเจริญเติบโตในพื้นที่ของเราอีกครั้ง โดยมีมาตรการในการควบคุมหลังกำจัดผักตบชวาดังต่อไปนี้
              1. จัดชุดทำงานลงเรือจัดเรือเล็กจำนวน 6 ลำ โดยแบ่งเป็น
                  - เรือขนาด 8 ที่นั่ง จำนวน 3 ลำ พร้อมพนักงานประจำเรือ 8 คน
                  - เรือขนาด 6 ที่นั่ง จำนวน 3 ลำ  พร้อมพนักงานประจำเรือ 6 คน
                  เพื่อลงเก็บขยะและตัดหญ้าริมคลองเพื่อรักษาความสะอาด และเพื่อความสวยงามตลอดเวลา
              2. คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ลงตรวจพื้นที่เป็นประจำ สม่ำเสมอ  พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่  ที่ปฏิบัติหน้าที่ เดือนละ 2 ครั้ง
              3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ลงเรือ เพื่อตรวจสอบแนวรอยต่อ 2 จุด
                  3.1.แนวรอยต่อเทศบาลนครสมุทรปราการ  
                  3.2. แนวรอยต่อ อบต.บางปลา
                  และแจ้งเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อร่วมกันจัดเก็บ
              4. ให้คนงานภาคสนาม ทำทุ่นลอยน้ำเพื่อใช้เป็นแนวป้องกันผักตบชวา  โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน เช่นวัสดุเหลือใช้ สิ่งของเหลือใช้ มาทำแนวป้องกันตามจุดรอยต่อทั้งสองจุด
              5. ส่งเจ้าหน้าที่ นักวิชาการสุขาภิบาล ไปเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ เดือนละ 1 ครั้งที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ของเทศบาลตำบลบางปู พร้อมนำไปวิเคราะห์และทำสถิติไว้เป็นข้อมูล
              6. จากผลการดำเนินการต่างๆ ตามรายละเอียดข้างต้น ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ได้นำมาต่อยอดด้วยการส่งต่อความรู้แก่ชุมชนโดยการจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และมีการจัดนิทรรศการเพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่คนในชุมชนด้วยครับ
              7. มอบกองช่างสุขาภิบาล เป็นผู้รับผิดชอบดูแลคลอง โดยปลัดเทศบาลทำ MOU กับผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล ว่า คลองจำต้องปลอดผักตบ ให้ได้ 80 % และหากไม่เป็นไปตามที่ตกลงจะนำไปเป็นข้อพิจารณาในเรื่องการปรับเลื่อนขั้น

**ทุกวันนี้เทศบาลตำบลบางปู ไม่ได้ใช้งบประมาณในการกำจัดผักตบชวาเลย  ประหยัดงบประมาณ สามารถนำไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ กับประชาชนในด้านอื่นๆได้ และทั้งหมดนี้กับความยั่งยืน  ของโครงการนวัตกรรมใหม่ในการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืน เรามีความภูมิใจ ที่เราสามารถทำตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นงานประจำได้  โดยไม่ว่าในอนาคตต่อไปจะเป็นปลัดท่านใด ผอ.คนไหน  ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งนี้

***คลองสายนี้ก็จะยังคงสวยใส ไร้ผักตบ 100% อย่างยั่งยืน เช่นนี้ตลอดไป***

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-