เทศบาลตำบลบางปู

วัดพุทธภาวนาราม (ซอยตรากบ)

แหล่งท่องเที่ยว

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

ประวัติวัดพุทธภาวนาราม (ซอยตรากบ)

ที่มาและประวัติของวัดโดยสังเขป
               วัดพุทธภาวนาราม ตั้งอยู่เลขที่ 9 บ้านท้ายบ้าน หมู่ที่ 4  ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ  โทร. 02-395-4883 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 20 ไร่
อาณาเขต              
               ทิศเหนือ                จดถนนสาธารณะ
               ทิศใต้                   จดที่ดินเอกชน
               ทิศตะวันออก           จดที่ดินเอกชน
               ทิศตะวันตก             จดที่ดินเอกชน

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย
               อุโบสถ   กว้าง   11  เมตร  ยาว   32  เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2534  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
               ศาลาการเปรียญ  กว้าง  20  เมตร  ยาว  36  เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2534  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงจัตุรมุข  2  ชั้น
               หอสวดมนต์  กว้าง  15  เมตร  ยาว  20  เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2535  เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กใช้ครึ่งตึกครึ่งไม้
               กุฏิสงฆ์  จำนวน  16  หลัง  เป็นอาคารครึ่งไม้  16  หลัง
               วิหาร  กว้าง  20  เมตร  ยาว  20  เมตร  คอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2535
               ศาลาอเนกประสงค์  กว้าง  15  เมตร  ยาว  20  เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2534  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กใช้ครึ่งตึกครึ่งไม้
               ศาลาบำเพ็ญกุศล  จำนวน  1  หลัง  สร้างด้วยคอนกรีตเหล็กทั้งหลัง
ประวัติความเป็นมา
               ได้มีผู้มีจิตศรัทธา  ๒  ตระกูลมีความประสงค์จะสร้างวัดขึ้นมา เพื่อถวายให้อยู่ในความอุปถัมภ์ของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธรมหาเถร ป.ธ.๙ อดีตเจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหาร อดีตแม่กองบาลีสนามหลวง) และเพื่อเป็นที่พำนักของพระภิกษุสงฆ์และสามเณรโดยได้บริจาคทรัพย์โดยเท่าๆ กันจาก ๒ ตระกูล
               ตระกูลที่ ๑ ตระกูลนายอิ่ม   นางขันทอง   นุชประมูล   นายเกษม   น.ส. สุเขมา   นุชประมูล
               ตระกูลที่ ๒ ตระกูลนางฉันทิพย์   กลิ่นโสภณ   และญาติผู้ใหญ่พร้อมด้วยมิตรสหาย สังกัดมหานิกาย  โดยมีพระอธิการสำเนา  ฉายา สิริปญฺโญ ได้รับอนุญาตให้ตั้งวัดเมื่อ ๑๘ กันยายน ๒๕๓๒  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๖
สถานะภาพวัด
              - เป็นวัดราษฎร์
              - ได้รับคัดเลือกเป็นอุทยานการศึกษาในวัดเมื่อปี ๒๕๔๔
              - ได้รับคัดเลือกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างเมื่อปี ๒๕๔๖
              - ได้รับคัดเลือกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่นเมื่อปี ๒๕๕๑


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู