เทศบาลตำบลบางปู

ตะวันบาน ณ บางปู

แหล่งท่องเที่ยว

User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

               ในเขตเทศบาลตำบลบางปู มีพื้นที่ว่างไม่ได้ใช้ประโยชน์ จำนวน 9 ไร่ 3 งาน 5 ตารางวา อยู่บริเวณตำบลบางปู หมู่ที่ 1 ใกล้หมู่บ้าน 180 บีช ซึ่งเทศบาลฯ ได้ขอใช้พื้นที่จากกรมธนารักษ์แล้ว เพื่อตอบสนองนโยบายคณะผู้บริหาร นำโดย นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู ที่ให้ความสำคัญกับการใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ผสมผสานเศรษฐกิจพอเพียง
               ในการนี้ นางพริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาลตำบลบางปู ได้สนองนโยบายของคณะผู้บริหารฯ โดย ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ทดลองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดทำโครงการปลูกต้นทานตะวันและจัดสรรพื้นที่ในการปลูกพืชผักสวนครัวกองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู