เทศบาลตำบลบางปู

โครงการเส้นทางจักรยาน ณ บางปู

แหล่งท่องเที่ยว

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

โครงการเส้นทางจักรยาน ณ บางปู
(ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมคลองชลประทานและมีเส้นทางจักรยานภายในเขตเทศบาลตำบลบางปู)

              ปีที่ดำเนินการ พ.ศ. 2553, พ.ศ. 2554, พ.ศ. 2555, พ.ศ. 2557, พ.ศ. 2558

งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
              ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ดำเนินการก่อสร้างโดยใช้งบประมาณ 20,000,000 บาท
              ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ดำเนินการก่อสร้างโดยใช้งบประมาณ 8,000,000 บาท
              ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ใช้งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นเงิน  9,978,000 บาทและโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมคลองชลประทานและมีเส้นทางจักรยานในเขตเทศบาลฯ ในวงเงินก่อสร้าง 19,280,000 บาท  
              ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557  ดำเนินการก่อสร้างโดยใช้งบประมาณ 12,000,000 บาท
              ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดำเนินการก่อสร้าง โดยใช้งบประมาณ 106,000,000 บาท

ความสำคัญและที่มา
              เนื่องจากพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบางปูเป็นเขตที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีหมู่บ้านและอาคารต่างๆ มากมาย  จึงทำให้มีประชากรในพื้นที่เขตเทศบาลฯ หนาแน่นขึ้น  เพื่อให้มีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองชลประทานและมีเส้นทางจักรยาน
              การคมนาคมขนส่งของเขตเทศบาลตำบลบางปูในปัจจุบัน เป็นระบบที่เน้นการจราจรทางบกเป็นหลัก โดยให้ความสำคัญกับการเดินทางโดยพึ่งยานพาหนะส่วนบุคคลเป็นอันดับแรก จึงเป็นปัญหาใหญ่ที่บั่นทอนสุขภาวะของคนในทุกมิติ ตั้งแต่ปัญหามลภาวะทางอากาศจากไอเสียรถยนต์ส่งผลกระทบต่อสุขภาพระบบทางเดินหายใจ ปัญหาการเสียโอกาสทางเศรษฐกิจจากการจราจรติดขัด ปัญหาสุขภาพจิตและปัญหาคุณภาพชีวิต รวมถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  
              ด้วยเหตุผลทางสิ่งแวดล้อมสังคมและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ จักรยานจึงถูกยกให้เป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองน่าอยู่และการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อมุ่งสร้างความตระหนักแก่ผู้คนในสังคม ให้เริ่มเห็นความสำคัญและความเป็นไปได้ของการใช้จักรยานในการสัญจร ทั้งในการเดินทางระยะใกล้ในเขตท้องถิ่น และในระยะไกลขึ้นระหว่างเขตต่างๆ ในเมือง  โดยอาจใช้ควบคู่ไปกับระบบขนส่งมวลชน เพื่อปลดล็อคปัญหาจราจรติดขัดและปัญหาคุณภาพอากาศในเมือง

วิธีการ / ขั้นตอนในการดำเนินงาน
               1.  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 – 2554 มีนโยบายสร้างทางจักรยานเริ่มต้นจาก สถานีสุดท้ายของรถไฟฟ้ายาวไปถึงคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ โดยมีการก่อสร้างเป็นระยะๆ ดังนี้
                    1.1 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553  เริ่มต้นการก่อสร้างจากซอยยัวซ่าร์ ถึง บริเวณซอยสามห่วง เป็นระยะทาง  2,380 เมตร โดยใช้งบประมาณในการดำเนินการ 20,000,000 บาท
                    1.2 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554  จากซอยวุฒินันท์ ถึง บริเวณแยกตำหรุ เป็นระยะทาง 400 เมตร โดยใช้งบประมาณในการดำเนินการ 8,000,000 บาท
               2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีการจัดทำเป็นโครงการดังนี้
                   2.1 จัดทำเป็นโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โครงการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางปู โดยเริ่มดำเนินการบริเวณตรงข้ามปากซอยทางเข้าฟาร์มจระเข้ (ริมคลองชลประทาน)  หมู่ 3 ตำบลท้ายบ้านใหม่ ถึงบริเวณซอยการเคหะแห่งชาติสมุทรปราการ (ริมคลองชลประทาน) หมู่ 6 ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  ระยะทาง 1,000 เมตร งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นเงิน  9,978,000 บาท
                   2.2 เทศบาลตำบลบางปู ดำเนินการโดยวิธีจ้างเหมา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมคลองชลประทานและมีเส้นทางจักรยานในเขตเทศบาลฯ ในวงเงินก่อสร้าง 19,280,000 บาท  แบ่งเป็นระยะๆ ดังนี้
                        ระยะที่ 1 บริเวณซอยชุมชนยัวซ่า (ฝั่งคลองชลประทาน) ถึง บริเวณซอยวิทยุการบินเป็นระยะทาง
ประมาณ 637 เมตร
                        ระยะที่ 2 บริเวณซอยวิทยุการบิน (ฝั่งคลองชลประทาน) ถึง บริเวณเยื้องวิทยาลัยเทคนิค
สมุทรปราการ ระยะทาง 1,013 เมตร
                        ระยะที่ 3 บริเวณเยื้องวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ (ฝั่งคลองชลประทาน) ถึง บริเวณซอยเจริญสิน
ระยะทางประมาณ 910 เมตร
               3. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557  จากการเคหะสมุทรปราการ ถึง ซอยยัวซ่าร์ เป็นระยะทาง 1,100 เมตร โดยใช้งบประมาณในการดำเนินการ 12,000,000 บาท
               4. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดำเนินการก่อสร้าง โดยใช้งบประมาณ 106,000,000 บาท แบ่งเป็น 3 ช่วงคือ
                   ช่วงที่ 1 จากซอยบางปูใหม่นครโครงการ 4 ถึง บริเวณซอยวุฒินันท์ เป็นระยะทาง 1,660 เมตร
                   ช่วงที่ 2 จากซอยเสด็จแม่ปิยะบังภัย ถึง บริเวณทางนิคมอุตสาหกรรมบางปู เป็นระยะทาง 2,560 เมตร
                   ช่วงที่ 3 จากถนนตำหรุ ถึง บริเวณคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ เป็นระยะทาง 7,000 เมตร
               5. ดำเนินการปรับพื้นที่ ปรับผิวทางจักรยาน ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร สร้างที่จอดรถจักรยาน ปลูกต้นไม้ ปูกระเบื้องคอนกรีตทางเท้าลายคลื่นน้ำทะเล ทำบ่อพักพร้อมท่อระบายน้ำ ติดป้ายโฆษณาบอกทางจักรยาน ป้ายจราจร ติดตั้งเสากันรถจักรยานยนต์

ปัญหา / อุปสรรคในการจัดทำโครงการมีปัญหาเกิดขึ้นจาก
               1. พฤติกรรมของคนใช้เส้นทางจักรยานผิดประเภทเช่น การนำรถจักรยานยนต์มาขับขี่บนเส้นทางจักรยาน
               2. มีข้อจำกัดในเรื่องความไม่สะดวกของประชาชนที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในฝั่งที่มีเส้นทางจักรยาน
               3. เส้นทางจักรยานมีจุดตัดกับถนนสายหลัก ทำให้มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากรถที่เลี้ยวเข้าซอย

แนวทางการแก้ไข
               1. เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ได้มอบนโยบายให้กองช่าง และกองสาธารณสุขฯ ทำการดูแลบำรุงรักษาโดยการรดน้ำ พรวนดิน ตกแต่งต้นไม้ในเขตพื้นที่เส้นทางขับขี่จักรยาน
               2. มีนโยบายให้พนักงานเทศบาลตำบลบางปูทุกคนจัดเวรหมุนเวียนออกทำความสะอาดทางจักรยานทุกวันพุธ เวลา 15.30 น.
               3. ได้มอบหมายให้เทศกิจดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้ทางจักรยาน

ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ
               1. เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสใช้จักรยานสัญจรในชีวิตประจำวัน เพื่อแก้ปัญหาจราจร
               2. มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสถานที่ออกกำลังกายให้ประชาชนเพิ่มขึ้นเพื่อสันทนาการและสร้างความสามัคคี
               3. เป็นการจัดระเบียบทางสาธารณะและปรับภูมิทัศน์พื้นที่ว่างเลียบคลองชลประทานตลอดแนวให้เกิดความสวยงามมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้นส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวด้วยการใช้รถจักรยานเป็นยานพาหนะในพื้นที่ที่เหมาะสม เชื่อมโยงการท่องเที่ยวในชุมชน
               4. เพิ่มช่องทางการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
               5. เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดการใช้เชื้อเพลิง  ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ทำให้มีเงินออมมากขึ้น


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู